Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2013 / Hranická radnice 8. března 2013


obsah:

Hranická radnice  8. března  2013

Klub seniorů čeká rekonstrukce

Město  Hranice – Velkou rekonstrukcí má projít Klub seniorů v ulici Na náspech. Jeho kapacita totiž  nestačí vysokému  zájmu, který o jeho činnosti hraničtí senioři mají. Vždyť  z původních pár desítek zájemců  se za několik let staly stovky a v roce 2012 měl Klub již přes 570 členů.

Připravovaná rekonstrukce umožní zvýšení současné kapacity a  zlepší podmínky pro činnost  členů a návštěvníků  klubu. V současnosti  probíhá výběrové řízení, pokud nenastanou  komplikace, měla by rekonstrukce  být zahájena v průběhu dubna nebo května letošního roku. samotné práce by měly probíhat 4 měsíce, jejich dokončení bude záviset na tom, kdy se podaří akci zahájit, ale předpokládáme, že v září už by mělo být vše hotovo.  Předpokládané náklady činí okolo 5 milionů korun, přesně budou známy až po dokončení výběrového řízení. 

V rámci úprav domu bude odstraněna střešní konstrukce a stropní rekonstrukce nad přízemím. Nahradí je nový strop nad přízemím, vybudována bude také nová střešní konstrukce. Kromě toho bude postaveno také  nové schodiště a venkovní terasa. Součástí stavby bude také úprava elektroinstalace v přízemí objektu. Důvodem je vybudování nové stropní konstrukce a oprava omítek.

Nově vzniklý prostor pod střechou bude užíván jako klubovna k setkávání a rekondičnímu cvičení seniorů. Součástí prostoru pod střechou je také šatna, sociální zařízení, komora a úložné prostory.

Příprava rekonstrukce byla komplikovaná, zejména proto, že stav stropní konstrukce byl horší, než se očekávalo a bylo nutné upravit projekt.Proto také dojde k rozšíření klubu až letos.

V průběhu čtyřměsíční rekonstrukce však Klub svoji činnost nepřeruší. Jednak bude nouzově využívat náhradních prostor v domě s pečovatelskou službou v Máchově ulici a jednak na některé aktivity využívá i jiných prostor, než  své sídlo v ulici Na Náspech.

Klub seniorů v ulici Na Náspech získal svoji současnou podobu v roce 2004, kdy prošel nezbytnou rekonstrukcí. Tehdy stály opravy přibližně 2,3 miliony korun, z toho 1,8 milionu činily stavební úpravy, jako sanace vlhkosti, nové podlahy, dveře, vytápění, nátěry nebo fasáda. Dalších 800 tisíc putovalo na vybavení místností.

Klub seniorů čeká oprava

Podnikatelé na Hranicku mohou vyplnit dotazník

Hranicko  - Svůj pohled na budoucnost podnikání na Hranicku mohu sdělit pomocí dotazníkového šetření podnikatelé na Hranicku. Jde o nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020 které se zaměřují zejména na malé a střední podnikatele stejně jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu.

Pro podnikatele ve všech oblastech hospodářství kromě cestovního ruchu je určen dotazník, který se dotýká problémů s dostupností, kvalitou a vzdělaností pracovních sil či vnějších i místních překážek v rozvoji podnikání. Spolu s respondenty hledá odpovědi na nejúčinnější podporu podnikání ze strany obecních úřadů či samotných regionálních rozvojových organizací. Výsledky budou také sloužit jako podklad pro Živnostenský odbor Městského úřadu Hranice při správném směrování podpory podnikání na území města i celého regionu.

Prostor je zde i pro naznačení vlastních rozvojových plánů, jelikož celkový přehled o množství a zaměření projektových záměrů bude nezbytným předpokladem k čerpání budoucích dotačních titulů. Dotazník je k dispozici na odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik3,k dispozici budou taktéž předtištěné archy, které je možno si vyzvednout a odevzdat do sběrných boxů ve dvoraně zámku, v sídle Živnostenského odboru MěÚ Hranice v Zámecké ulici č. 118 nebo na Finančním úřadě v Hranicích.    

Speciálně pro oblast cestovního ruchu a tedy provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovních potřeb, podnikatelsky provozovaných sportovišť či provozovatele technických a historických památek je pak určen dotazník na odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik2, který se zaměřuje na aktuální skladbu klientů, význam regionálních atraktivit, budoucnost destinačního managementu, spolupráci s místními samosprávami i mezi jednotlivými provozovateli navzájem. Tento dotazník bude možno vyplnit pouze na internetu.

Oba dotazníky mají za cíl skloubit teoretický pohled na rozvoj regionu se skutečným stavem a pohledem samotných aktérů podnikatelského prostředí, proto Vás velmi prosíme o cca 15 minut Vašeho času a dle oboru podnikání vyplnění jednoho či druhého dotazníku.

Šetření poběží do konce března 2013. Jeho výsledky budou zásadním podkladem pro vytvoření kvalitní a všeobecně přijímané Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020. Do její konečné podoby samozřejmě bude možno během celého letošního roku promluvit na platformě pracovních skupin, sérii veřejných jednání či v připomínkovém řízení, o všech těchto akcích budou jednotlivé cílové skupiny pravidelně informovány.

S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého,  tel.: 773 583 020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz .

Město připravuje změnu lázeňského statutu

Stavební úřad  - Připravuje se změna statutu lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Město Hranice proto oslovuje občany Hranic, kteří vlastní pozemky a stavby ve vnitřním lázeňském území, aby k návrhu připojili své připomínky. Ty mohou písemně podat do středy 20 března na MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice.

Stávající statut je desítky let starý. Jeho znění neodpovídá současným požadavkům na rozvoj obce Teplice nad Bečvou a města Hranic a zároveň neumožňuje další rozvoj lázní při zachování řádné ochrany léčebných zdrojů. Město Hranice proto obdrželo od Lázní Teplice nad Bečvou, a.s., žádost o jeho úpravu. Na základě tohoto podnětu, město připravilo ve spolupráci s žadatelem, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dotčenými obcemi Teplice nad Bečvou, Ústí a Černotín, návrh nového statutu lázeňského místa.

Lázeňský statut vymezuje zejména vnitřní a vnější území lázeňského místa a v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování lázeňského prostředí stanoví omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, stanoví činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují a stanovuje i zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.

Na základě zaslaných připomínek veřejnosti bude návrh nového lázeňského statutu předložen Zastupitelstvu města Hranic k projednání. Po zapracování připomínek bude návrh předložen k dalšímu postupu Ministerstvu zdravotnictví ČR, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel. Statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením.

Do návrhu textu lázeňského statutu včetně grafických příloh je možno nahlédnout na úřední desce a webových stránkách Městského úřadu Hranice, www.mesto-hranice.cz (úřední deska), nebo osobně na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, II patro, kancelář č. 327.

V březnu proběhne zápis do mateřských škol

Školství - Zápis dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Hranice na školní rok 2013/2014 se uskuteční ve čtvrtek 28. března a v pátek 29. března od 8 do 16 hodin. Jedná se o mateřské školy ZŠ a MŠ Drahotuše, Pohádka Hromůvka, Míček Galašova,  Sluníčko Plynárenská, Slunečnice a Klíček Struhlovsko  (obě při ZŠ a MŠ Struhlovsko) a Šromotova pastelka  (při ZŠ a MŠ Šromotovo).

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci budou potřebovat již vyplněnou  a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání, která je k dispozici v mateřských školách u ředitelek a vedoucích učitelek, dále rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele.

Upozorňujeme rodiče, že zápis je podle zákona nutným předpokladem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze na základě podané žádosti do konkrétní mateřské školy.

Nabízíme dům se zahradou v Máchově ulici v Hranicích

Majetek  - Dům se zahradou v Máchově ulici nabízí město Hranice za sníženou cenu. Na prodej je dům č.p. 935  v Máchově ulici, nádvoří  o výměře 94 m2 a pozemek  parc.č. 644/39 zahrada o výměře 290 m2. Výchozí cena je nyní snížena na 590 tisíc korun. Prohlídka nemovitosti se může uskutečnit na základě individuálního zájmu.

Město také nabízí pronájmy dalších prostor.

Podrobnější informace o prohlídkách nemovitosti, o pronájmech prostor i o dalších nabídkách prodeje či pronájmu ze strany města Hranic naleznete na webu  města  (www.mesto-hranice.cz) nebo na úřední desce, případně přímo na odboru správy majetku, kancelář číslo 313, paní M. Kaiserová,  telefon 581 828 235.

Volno v mateřských školách

Školství – S předstihem,aby si rodiče mohli naplánovat dovolenou, upozorňujeme na prázdninový provoz mateřských škol. Letos jsou jako první uzavřeny mateřské školy Pohádka Hromůvka  od 1. července do  26. července, dále ZŠ a MŠ Struhlovsko  také od 1. července do 31. července a  ZŠ a MŠ Šromotovo, která bude kvůli plánované rekonstrukci budovy uzavřena celé prázdniny, tedy od 1. července do  30. srpna.

Jako další bude mít prázdninovou pauzu MŠ Sluníčko Plynárenská  a to od 15. července do 9. srpna. Následuje soukromá Prima školka  v Komenského ulici  která má volno od  22. července do  23. srpna. MŠ Míček  Galašova má dovolenou od  29. července  do  23. srpna. Ve stejnou dobu, tedy 29. července  začíná volno v ZŠ a MŠ Drahotuše, které potrvá až do  30. srpna.   

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální - Klub seniorů je pro veřejnost otevřen v týdnu od 11. do 15. března 2013  v pondělí v době od 8 do 12 hodin a od 15.30 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve  čtvrtek  od 9 do 11 hodin.

V pondělí v 7.30 a  8.30 proběhne cvičení jógy. Poté přijdou na řadu angličtináři, v 8.45 kurz pro pokročilé a v 9.30 a 10.15 začátečníci. V 9.30 začnou hrát stolní tenisté. V 10.30 je naplánována schůze výboru Klubu seniorů. Odpoledne, v 15.30 a 16.30 je na programu zdravotní cvičení.  

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně.  Od 10.30   se opět sejdou stolní tenisté. Na tento den je také nachystána turistická vycházka.

Ve  středu je od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení. Od 9.45 nastoupí němčináři a od 9.30 do 12 je stolní tenis. Ve čtvrtek je od 8.15 cvičení bosu, od  8.30 jóga,  a od  9.15 zumba.  V 10 hodin začíná prezentace Tibet a Nepál na kole. Se vzdálenou asijskou, exotickou a málo známou destinací ,jejími zajímavostmi a jistě nevšedními zážitky nás seznámí manželé Dvořáčkovi.

V pátek od 14 hodin začíná plavání na Plovárně Hranice. Sraz účastníků je v 13.45.

Klub seniorů Hranice pořádá zájezd na výstavu Flora Olomouc 25. dubna. Odjezd je v 7.30 ze Šromotova náměstí. Cenu  150 korun, zahrnující vstupenku na Floru, prohlídku kláštera Hradisko a  dopravu je možné zaplatit 13. března od 8 hodin v Klubu.

Na základě pozitivních ohlasů z minulých let chce Klub seniorů znovu připravit pro členy Klubu pobytově - poznávací zájezd do jižní Francie. Termín odjezdu autobusu z Hranic v pátek 20.září, odpoledne,  odjezd z Francie v pátek 27.září, návrat do Hranic v sobotu 28.září. Ubytování : mobilhomy v mezinárodním kempu u města Antibes, polopenze. Přihlášky podejte k evidenci v kanceláři Klubu  do konce března 2013, tel. 723 435 333    a  737 544 432.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice. (STP v ČR o.s.) má schůzky v Klubu seniorů každý2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.  Jazykové verze

  • Čeština
  • English