Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 10. října 2014


obsah:

Hranická radnice 10. října 2014

Plán rekonstrukce zámecké zahrady je na webu

Logo ROP

Město Hranice –  Proměna zanedbané plochy pod zámkem v reprezentativní prostory, která začala v srpnu, nadále pokračuje.  Stále probíhá výstavba opěrných zídek a víceúčelového objektu v rohu zahrady. Ten jednak nahradí  stávající trafostanici, jednak v něm budou umístěny  veřejné toalety a bude i poskytovat nezbytné technické zázemí. Zároveň se již v horní části pod zámkem začaly vytvářet zpevněné plochy.   Plánek budoucí podoby Zámecké zahrady můžete nalézt na webu města v rubrice „aktuality“, spolu s dalšími podrobnějšími informacemi například o minulosti tohoto prostoru.

Celá rekonstrukce prostoru pod zámkem bude stát necelých 18 milionů korun a měla by být dokončena v květnu příštího roku. Získali jsme na ni dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši  85% uznatelných nákladů. Město se bude podílet jednak zbývajícími 15 procenty a jednak částkou, která je určena na přemístění trafostanice, což jsou neuznatelné náklady projektu. 

Projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice zahrnuje stavební úpravy – vybudování multifunkčního objektu volnočasových aktivit, vodního prvku a rekultivaci plochy veřejné zeleně včetně dětských prvků. Součástí je rovněž výstavba bezbariérového propojení dvou částí města skrz zahradu – dřevěné lávky a veřejného WC. Cílem projektu je předání zahrady do užívání široké veřejnosti jako prostoru pro odpočinek a relaxaci, vytvoření klidové zóny v centru města a zvýšení kvality života ve městě.

Zahrada bude oplocená s přístupovými uzamykatelnými bránami. Předpokládáme, že bude přístupná veřejnosti v denní dobu, v zimě bude udržován jeden chodník pro průchod. Pro pěší bude komunikačně propojovat ulici Čechova s areálem zámku a dále s centrem města. V návrhu je toto propojení uvažováno také jako bezbariérové.

V nově vzniklém hospodářském objektu budou místnost pro technické zázemí (transformátor), sklad technického vybavení objektu volnočasových aktivit, část přístupná veřejnosti – WC s obsluhou. Jako doplňková funkce pro užívání je navržen objekt volnočasových aktivit – zpevněná vydlážděná plocha v rovině terénu a navazující dřevěné lavice na pobytových terasách dnešního svahu pod hradbami.

Zámecká zahrada je umístěna v  historickém jádru města. V poslední době byl pozemek nevyužitý a neudržovaný. Jde o poslední větší plochu v centru města, která není v patřičném stavu.

 Práce v Zámecké zahradě pokračují

Po již provedených terénních úpravách se otevřely zajímavé pohledy na historické centrum města.

V místních částech proběhne sběr  nebezpečného odpadu

Životní prostředí  - Pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností  proběhne v sobotu 18. října 2014 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře,  Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady :

sklo a keramika, znečištěná škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motor. a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory a ledničky.

Odbor správy majetku MěÚ Hranice upozorňuje, že firma Ekoltes Hranice, a.s. odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrových vozidel. V případě, že občan bude odkládat odpad na sběrné místo před zahájením sběru, bude mu uložena pokuta až do částky 50 tisíc korun, kvůli založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství.

Časový harmonogram sběru dne 18.10.2014

 

Sběrné místo

příjezd

odjezd

Slavíč – u školy

8 : 00

8 : 20

Rybáře  - u mostu

8 : 30

8 : 45

Uhřínov - u autobusové zastávky

9 : 15

9 : 25

Středolesí - u obchodu

9 : 30

9 : 40

Drahotuše - u nádraží ČD

10 : 00

10 : 25

Drahotuše - na Náměstí Osvobození

10 : 30

11 : 00

Drahotuše -  u kostela církve Českoslov. husitské

11 : 05

11 : 25

Velká u hospody

11 : 40

12 : 00

Lhotka - autobusová točna

12 : 05

12 : 20

Velká  - most

12 : 30

12 : 50

Valšovice  - u obchodu

13 : 20

13 : 45

Opět provádíme svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu (aktuální část, celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz ).

Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes. V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál skládky Jelení vrch).

Farmářské trhy jsou tento pátek výjimečně

Živnostenský -  Výjimečně tento pátek jsou farmářské trhy v Hranicích. Proběhnou nejen na tradičním Masarykově náměstí, ale tentokrát i na Pernštejnském náměstí u zámku a částečně i v Zámecké a Janáčkově ulici. Pod souborným názvem HRANICKO ŽIJE! bude totiž trh obohacen o speciální prezentaci značky kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, návštěvu polských výrobců z partnerské gminy Strzelzce Opolskie, prezentaci půjčovny kol, Informačního centra Moravská brána a spolupořadatele MAS Hranicko. To vše za doprovodu odpoledního zábavného programu.

Tento rok byly dosud farmářské trhy o sobotách, tak jak si v anketě přála většina dotazovaných. Vzhledem k rozšířenému programu trhů, spojenému s dalšími aktivitami však byly letošní poslední trhy přesunuty na pátek a prodlouženy až do 18 hodiny, aby si je mohlo prohlédnout co největší množství návštěvníků. Páteční trhy mají také výhodu většího zájmu prodejců o tento termín, tudíž i nabídka různých produktů a výrobků by měla být širší. 

Kraj schválil program na obnovu památek

Olomoucký kraj - Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 19. 9. 2014 schválilo Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015. Jedná se celkově o tři programy: „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“, „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“, a dále program „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“.

Vyhlášení a zásady programů spolu s formuláři žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/program-podpory-kultury-a-pamatkove-pece-v-olomouckem-kraji-v-roce-2015-cl-790.html pod odkazem Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/ „Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji“ a pod odkazem Kultura a památkové péče.

Upozorňujeme, že uzávěrka přijímání žádostí o dotace na rok 2015 z výše uvedeného programu je stanovena na  5. ledna 2015 do 16 hodin.

V Domově seniorů hledají nového kuchaře

Sociální  - Domov seniorů Hranice vyhlásil výběrové řízení pro obsazení funkce kuchař. Mezi požadavky patří ukončené středoškolské nebo odborné vzdělání, organizační, komunikační schopnosti a morální občanská bezúhonnost. K přihlášce je nutné přiložit strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe a souhlas se zpracováním osobních údajů. Předpokládaný nástup je od 1. prosince 2014.

Přihlášky přijímá do 31. října 2014 personální pracovnice p. Vítková, tel. 581 650 215, mzdy@domovsenioruhranice.cz .

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 13. do 17. října  otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná Zpívání ro radost.  Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne  se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC.

V úterý je v plánu cyklovýlet na ukončení cyklosezóny  směrem na Týn, Jadran a Přerov. Odjezd je v 9.300 od sokolovny. Trasy a cíle možno zvolit dle sil a chuti:

po cyklostezce Bečva do Týna n. B. a zpět – 20 km, nebo po cyklostezce Bečva do Lipníka n. B., po levém břehu k oseckému mostu, po pravém  kolem Jadranu zpět do Hranic – asi 36 km, nebo si stejnou trasu protáhnout až do Přerova a zpět – 58 km. Společné posezení je plánováno v Týně n. B., příjezd do Přerova asi v 12.30.

Ve středu je od 8 a 9 opět zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11  rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři.

Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Zájezd do polského Těšína se uskuteční ve středu 22. října. Na programu jsou dopoledne nákupy a odpoledne návštěva lázni Klimkovice. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí.  Přihlášky a platba (80 korun) v pondělí 13. října od 7.45 v Klubu.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English