Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 12. prosince 2014


obsah:

Hranická radnice 12. prosince 2014

Rada města zpracovala své programové prohlášení

 Město Hranice – Nová rada města zpracovala své Programové prohlášení pro volební období 2014 - 2018 a seznámila s ním zastupitele města na včerejším jednání zastupitelstva. Rada města schválila toto prohlášení usnesením Rady města Hranic  č. 28/2014 – RM 1 ze dne 1. prosince 2014.  Programové prohlášení se věnuje deseti hlavním oblastem života ve městě. V Hranické radnici vám přineseme jeho text rozdělený na dvě části, druhá část vyjde příští pátek.

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014 -2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města Hranic na období 2012 – 2020 a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města. Plnění tohoto Programového prohlášení bude pravidelně sledováno a vyhodnocováno Radou města Hranic.

Úvodní ustanovení

 • Naši prioritou je strategické řízení města. V této souvislosti zpracujeme, podrobíme veřejné diskusi a schválíme Programy rozvoje nejvýznamnějších oblastí života města.

 • Prohloubíme komunikaci orgánů města s veřejností.

 • V zastupitelstvu budeme důsledně obhajovat oprávněné zájmy občanů a naplňovat Etický kodex zastupitele.

 • Prosadíme organizační a personální změny ve vedení akciové společnosti Ekoltes Hranice, s cílem zlepšit fungování této organizace.

 • Budeme nadále prosazovat vyrovnaný rozpočet města.  Zodpovědně budeme hospodařit s finančními prostředky města.

 • U přidělování grantů a dotací nastavíme objektivní kritéria hodnocení žádostí.

 • S ohledem na omezené finanční možnosti města uděláme maximum pro získávání dotací pro potřebné investice, vytvoříme podmínky pro efektivní využívání těchto zdrojů pro Hranice i náš region.

 • Rozšíříme aukce na nákup služeb, energií a materiálů tam, kde to je efektivní.

1.      Zaměstnanost a spolupráce se soukromým sektorem

 • Prohloubíme spolupráci města se zaměstnavateli a živnostníky.

 • Budeme více využívat veřejně prospěšných prací pro zlepšení vzhledu města.

 • Podpoříme zachování hranické posádky jakožto významného zaměstnavatele a odběratele služeb.

 • Prověříme a podpoříme zřízení podnikatelského inkubátoru a rozšíření průmyslové zóny 

2.      Doprava

 • Otevřeme diskusi k možnosti výstavby kruhové křižovatky u bývalého kina Svět, případně jiného řešení, které přinese zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 • Pro zvýšení bezpečnosti chodců zřídíme další bezpečnostní prvky na komunikacích procházejících městem.

 • Zajistíme rekonstrukci autobusového nádraží s využitím části plochy pro parkování vozidel řidičů kombinujících automobilovou a železniční dopravu.

 • Budeme vyvíjet neustálý tlak na orgány státu ve věci urychlení výstavby Palačovské spojky.

 • Realizací sítě městských cyklostezek a cyklotras propojujících město s významnými zaměstnavateli a s místními částmi (zejména Bělotínská ul., Drahotuše - Slavíč), přispějeme k rozvoji této ekologicky šetrné dopravy.

 • Uskutečníme opatření, která povedou ke zlepšení systému dopravy a parkování v historickém jádru.

 • V Drahotuších budeme realizovat společně s Olomouckým krajem rekonstrukci ulic Hranická - Lipnická, vybudujeme parkoviště a chodníky.

3.      Bezpečnost, veřejný pořádek

 • Kriminalitě chceme především předcházet. Účinně podpoříme programy prevence kriminality, především na školách a mezi seniory.

 • Vyvineme tlak na ministerstvo vnitra ve snaze předejít dalšímu poklesu počtu policistů a následně dosáhnout zvýšení jejich počtu. V případě potřeby schválíme rozšíření početního stavu strážníků městské policie a kamerového systému.

 • Na rizikových dopravních místech nasadíme digitální systém pro dodržování bezpečné rychlosti vozidel.

4.      Životní prostředí

 • Průběžně budeme sledovat měření hodnot polétavého prachu a podpoříme opatření, která povedou k jeho omezení, což je především intenzivní očista komunikací a výsadba zeleně.

 • Podpoříme opatření k eliminaci negativních dopadů činnosti kamenolomu v Hrabůvce na místní část Velká a Lhotka.

 • Vyvineme tlak na realizaci protipovodňových opatření, zejména na výstavbu lokálních suchých nádrží, tzv.poldrů, zvětšení kapacity hranického jezu a na vybudování ochranných hrází na Bečvě.

 • Zasadíme se o vytvoření motivačního programu zaměřeného na třídění odpadu občany města s cílem snížení nákladů odpadového hospodářství.

 • Budeme hledat další možnosti zpracování komunálního odpadu mimo stávajícího ukládání na skládku.

Dokončení příště (Celý text Programového prohlášení Rady města Hranice lze nalézt na www.mesto-hranice - pro občany/samospráva/materiály do zastupitelstva/zastupitelstvo města 11. prosince 2014)

Cyklostezky budou patřit mezi priority i nadále

Mezi priority patří nové cyklostezky. Ilustrační foto: Petr Bakovský

Hranický Vánoční strom odcestoval do  Nizozemí

Městský úřad -  Vánoční strom, který svému partnerskému městu  Leidschendam – Voorburgu darovalo město Hranice, odcestoval do Nizozemí. Strom z lokality Rezkova a Plynárenská ulice, byl pokácen a naložen na kamion ve středu 3. prosince.

Tradice  darování Vánočního stromu partnerskému městu Leidschendam  - Voorburgu byla zahájena již v roce 2000, kdy jsme slavili 10 let výročí spolupráce mezi oběma městy.

Strom z Hranic odcestoval do Voorburgu

Foto: Jarmila Vrtalová

Pro zrakově postižené se otvírá centrum v Hranicích

Sociální  - Zrakově postižení mají nyní v Hranicích možnost  získat potřebné informace i další pomoc. Svoji činnost zde zahájilo regionální středisko TyfloCentrum Přerov. Každý druhý a čtvrtý pátek od 8 do 10 hodin se konají konzultace pro zrakově postižené občany Hranic a okolí. Pracoviště TyfloCentra je v budově „Klubu seniorů“ Na Náspech 57.  Pracovní doba bude upravena podle zájmu občanů.

Služby TyfloCentra pro zrakově postižené občany zahrnují jednak odborné poradenství. Tyflo centrumpodporuje osoby se zrakovou vadou, aby se zorientovaly ve své nepříznivé situaci, hledaly a nacházely její řešení.

Dále se zabývají sociální rehabilitací. Ta směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnostiosob se zrakovým postižením. Kontaktní osoba pro tyto služby je: Mgr.Dagmar Staňková, telefon: 730 870 766, mail: stankova@tyflocentrum-ol.cz.

Stav ovzduší mohou občané zjistit na webu města

Životní prostředí  -  Stav ovzduší v Hranicích mohou občané zjistit na  internetových stránkách města www.mesto-hranice.cz. V rámci projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ byla na web města v roce 2012 umístěna aplikace, která poskytuje informace o ovzduší ve městě. Připomínáme tuto možnost vzhledem k nedávné smogové situaci.

Základem Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Hranicích bylo roční monitorování kvality ovzduší města Hranic a okolí. Naměřené imisní údaje se staly základem pro vytvoření živého informačního monitorovacího systému. Ten je dostupný na webu  http://ovzdusi.mesto-hranice.cz .

Informační systém můžete navštívit také na stránkách města Hranic: www.mesto-hranice.cz při kliknutí na odkazu „Stav ovzduší“ a v neposlední řadě lze odkaz na Informační systém najít v sekci Životní prostření → Ovzduší, jeho ochrana → Čisté ovzduší pro Moravskou bránu. Veřejnost má na městském webu k dispozici informace o imisních koncentracích vybraných znečišťujících látek jak v tabelární formě, tak i ve formě grafů.

Projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady realizovaného projektu převýšily 9 milionů korun. Z toho podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 6,2 milionu korun a dotace Státního fondu Životního prostředí ČR 363 tisíc korun.

Senátorka se bude setkávat s občany Hranicka

Město Hranice - Nově zvolená senátorka RNDr. Jitka Seitlová se bude od příštího roku každé první nebo druhé pondělí v měsíci setkávat s občany Hranic a okolí. Termíny do letních prázdnin jsou 5. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna, 4. května a 8. června. Setkání bude probíhat na zámku v přípravné místnosti obřadní síně (1. patro) v době od 12 do 14 hodin. Budete-li mít zájem o setkání, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. E-mailem na asistentka@seitlova.cz, nebo telefonicky na čísle 773 299 817.  

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 15. do 19. prosince otevřeno pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná Zpívání pro radost. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne  se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC a opět se také sejdou stolní tenisté.

V úterý v 9 hodin zahájí spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně.  Od 10.30 do 11.30 opět dostanou prostor stolní tenisté. Ve středu je v plánu zájezd na adventní Olomouc. Odjíždí se v 9 hodin ze Šromotova náměstí. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Po dobrých zkušenostech z letošního roku připravuje Klub seniorů i v roce 2015 pobytový zájezd do známých maďarských termálních lázní Bükfürdö. Odjíždí se až 30. dubna a návrat je plánován na 3. května. Cena je  5590 korun. Podrobnější informace získáte v Klubu seniorů. Přihlášky je nutné podat do 9. ledna 2015.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

 • Čeština
 • English