Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 14. listopadu 2014


obsah:

Hranická radnice 14. listopadu 2014

Za ZŠ 1. máje vyrůstá nové víceúčelové hřiště

Školství  - Nové víceúčelové hřiště vyrůstá za ZŠ 1. máje. Této škole zatím obdobné sportoviště zcela chybělo a musela to řešit docházením na jiná sportoviště, například na hřiště u ZŠ Šromotovo.  Za školou vznikne osmdesátimetrová běžecká dráha, univerzální hřiště s brankami,dále volejbalové i basketbalové hřiště, kurt na tenis, zatravněná vrhačská výseč i doskočiště pro skok daleký. Nalezne se zde i prostor pro nové dětské hřiště, vybavené houpačkami či prolézačkami pro děti.

Momentálně  probíhají na stavbě přeložky  inženýrských sítí  a opěrná zeď. Stavba bude dokončena příští rok a byla vysoutěžena za celkem 8,6 milionů korun.

Vzhledem k nezbytným terénním úpravám bylo nutné stabilizovat sousední svah a vykácet i některé dřeviny. Náhradou bude vysazeno v této lokalitě dvacet devět stromů a šedesát šest keřů. Půjde zejména o javory, habry, borovice i smrky.

Terénní úpravy připravují prostor pro hřiště

Za školou 1. máje zatím probíhají zejména terénní úpravy, které připravují prostor pro nové hřiště. Začíná se tu ale také rýsovat nová opěrná zeď. 

Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek končí

Životní prostředí – Město Hranice končí s přistavováním kontejnerů pro uložení odpadů ze zahrádek. Dnes přinášíme poslední lokality, kde budou umístěny. Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici. Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál Jelení vrch).

Harmonogram rozmístění kontejnerů:

Lokalita

Stanoviště

Datum

Čas přistavení

 

Velká

zastávka u Veličky

15. 11.

8 – 9 hod.

naproti hospodě

15. 11.

10 – 11 hod.

u Šlosarového – směr Hrabůvka

15. 11.

12 – 13 hod.

Benátky

15. 11.

14 – 15 hod.

Slavíč

u kaple

15. 11.

8 – 9 hod.

Na hrázi

15. 11.

10 – 11 hod.

u školy

15. 11.

12 – 13 hod.

Lhotka

na točně u autobusové zastávky

15. 11.

14 – 15 hod.

Sdružení obrany spotřebitelů varuje před nekalostmi

Sdružení obrany spotřebitelů – Na další  nekalou praktiku, spojenou s předváděcími akcemi,  upozorňuje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Spotřebitelé již obvykle vědí, že mohou do 14 dnů odstoupit od uzavřené smlouvy. Není však výjimečnou situace, kdy spotřebitel na předváděcí akci nemá dost peněz a je prodejci přesvědčen, aby si na zboží půjčil.
Přímo na předváděcí akci tak senioři často uzavírají také smlouvu o spotřebitelském úvěru s některou, zpravidla nebankovní, úvěrovou společností. V případě, že je úvěr vázaný na nákup konkrétního zboží a úvěrová smlouva je závislá na smlouvě kupní, hovoříme o takzvaném vázaném spotřebitelském úvěru.

Co se stane s úvěrem v případě, že spotřebitel využije svého práva a kupní smlouvu v zákonné lhůtě zruší? Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i tato úvěrové smlouva a to automaticky, aniž by spotřebitel byl nucen od úvěrové smlouvy samostatně odstupovat. Spotřebitel má pouze povinnost o zániku smlouvy informovat věřitele, tedy poskytovatele úvěru.

V souvislosti s tím, nesmí být spotřebitel jakkoliv sankcionován. V případě, že vrátil prodávajícímu zboží z předváděcí akce, není povinen vrátit věřiteli částku, kterou na nákup zboží poskytl, do té doby, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.
Pohledávky na vrácení kupní ceny vůči prodávajícím z předváděcích akcí jsou ale často v praxi nevymahatelné. Pokud se spotřebitel brání soudní cestou a prodávající ani soudem přiznané právo dobrovolně nesplní, stává se věřitel (úvěrová společnost),  ručitelem tohoto závazku. Často tak nastává situace, že tím, kdo je povinen celou transakci  uhradit,  je samotná úvěrová společnost.

Úvěrové společnosti jsou si toho dobře vědomy a snaží se kompenzovat případné ztráty jinak. Proto vyvíjejí nátlak na spotřebitele, kteří si od nich půjčili, a opakovaně jim zasílají výzvy k zaplacení.

Podle názoru Sdružení obrany spotřebitelů tím úvěrové společnosti účelově zneužívají obecného strachu ze zadlužení a exekucí. Situace je o to horší, že poškozenými jsou zejména senioři, tedy zvlášť zranitelní spotřebitelé. Ti často nevydrží neustálou hrozbu a rostoucí tlak ze strany úvěrové společnosti a úvěr nakonec jednorázově či po částech splatí. V letošním roce jsme se setkali také s řadou podvodů na téma exekuce, s falešnými exekučními výzvami písemnými i na internetu, ale také falešnými exekutory. Strach z exekuce a ze všeho co exekuce obvykle provází, představuje pro seniory obrovsky stresovou záležitost a bez potřebné podpory ze strany rodiny či neziskové organizace často podlehnou i neoprávněným výzvám k zaplacení.

Ustavující zastupitelstvo se bude konat 18. listopadu 

Město Hranice -  Volby vedení města na ustavujícím zastupitelstvu proběhnou v úterý 18. listopadu v sokolovně Hranice od 16 hodin. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Konání zastupitelstva odložila stížnost, která byla podána na průběh voleb.  Ta však byla Krajským soudem v Ostravě 6. listopadu zamítnuta.  Současně dnem 6. listopadu 2014 byla ukončena činnost okrskových volebních komisí.

Na ustavujícím zastupitelstvu se bude volit nové vedení města; tedy starosta, místostarosta a zbylých 5 členů sedmičlenné rady města.

Uplynutím prvního dne voleb zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce, takže tímto okamžikem dochází i k "zániku" dosavadního zastupitelstva obce. Do zvolení nového vedení města zajišťují správu obce dosavadní starosta a místostarosta a dosavadní rada obce – tedy dosavadní obecní orgány. Spolu se "zánikem" zastupitelstva obce dochází i k zániku výborů zastupitelstva obce.

Triky předváděcích akcí vám odhalí beseda

Živnostenský úřad – Beseda „Jak nespadnout do pasti“ na téma předváděcí akce a podomní prodej, se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu od 10.15 v Klubu seniorů Hranice Na náspech 57.  Na besedu vás srdečně zve Městský úřad Hranice, odbor Obecní živnostenský úřad, ve spolupráci s Městskou policií Hranice a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad - Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu daného roku. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna  následujícího roku.

Nový kalendář Hranic zdobí současné fotky

Kultura -  Nové stolní kalendáře města Hranic na rok 2015 se tentokrát neobracejí k historii města, ale k jeho současné tváři. Na fotografiích Jiřího Necida je vidět, že Hranice jsou město s mnoha zajímavými místy. A to nejen pro turisty, ale i pro místní, protože řada fotografií odhaluje půvab míst, která  v denním shonu často míjíme  bez povšimnutí.

Kalendář přináší záběry Hranic, které Jiří Necid nafotil v posledních několika letech. Popisky fotografií se snaží stručně informovat o zachycených stavbách. Leckdy však byla výstavba dílem delší doby, některé letopočty jsou proto spíš pouze orientační.

Kalendář, který byl vytištěn v nákladu 1500 kusů, je k dostání v Informačním centru v přízemí zámku (Pernštejnské nám. 1 – bývalá kavárna) za 70 korun.

Věříme, že Vás vybrané fotografie zaujmou a že budete kalendáři rádi a často využívat, nejen k tomu, abyste zjistili co je za den, či kdo má svátek, ale také abyste se pokochali zajímavými záběry.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 17. do 21. listopadu otevřeno pro veřejnost v úterý od  9.30 do 11 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí je státní svátek. V úterý  začíná v 8 hodin spinning v Pohybovém studiu blanka na Motošíně. Od 9.30 do 11 je na řadě stolní tenis.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8 hodin cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9 hodin na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Upozorňujeme, že na divadelní představení Fantom Londýna 26. listopadu v ostravském Myronově divadle se odjíždí ze Šromotova náměstí v 16.30.

Na koncert Ondřeje Havelky s Melody Makers v Novém Jičíně  se odjíždí 12. prosince v 17.45 také ze Šromotova náměstí. Prodej vstupenek bude v Klubu seniorů 3. prosince od 7.45. Cena je od 320 do 380 korun a 40 korun za autobus.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English