Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 19. prosince 2014


obsah:

Hranická radnice 19. prosince  2014

 

Rada města zpracovala své programové prohlášení

Město Hranice – Rada města zpracovala své Programové prohlášení pro volební období 2014 - 2018 a seznámila s ním zastupitele města. Programové prohlášení se věnuje deseti hlavním oblastem života ve městě. Nyní přinášíme druhou část tohoto prohlášení.

5. Školství

 • Ve spolupráci s řediteli vzdělávacích institucí zpracujeme Koncepci rozvoje vzdělávání a následně budeme aktivní při její realizaci.

 • Předložíme zastupitelstvu Koncepci efektivního využívání kapacit předškolních zařízení, která umožní ve střednědobém výhledu předvídat poptávku po umístění dětí do mateřských škol, podpoříme kvalitní předškolní vzdělávání.

 • Budeme pokračovat v realizaci projektů vedoucích ke zkvalitnění školského prostředí, jako jsou dokončení rekonstrukce ZŠ a MŠ Struhlovsko, budeme se zabývat novým využitím objektů kotelen na ZŠ 1. máje, a ZŠ a MŠ Šromotovo nám.

 • Zintenzivníme spolupráci se středními školami působícími na území města, ve spolupráci s podnikatelskými subjekty podpoříme rozvoj učňovského školství.

 • V případě získání dotace budeme realizovat projekt tělocvičny u ZŠ a MŠ Drahotuše.

6. Bydlení, urbanizace a infrastruktura

 • Budeme pokračovat v další regeneraci hranických sídlišť. V tomto volebním období se bude jednat zejména o sídliště Nová a nově i o sídliště Struhlovsko, jehož výsledná podoba již byla projednána s občany.

 • Uskutečníme celkovou úpravu hřbitova v Hranicích.

 • Připravíme projekt rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod ve Valšovicích, který při zajištění dotace budeme realizovat.

 • V Drahotuších zajistíme rekonstrukci parku na náměstí.

 • Budeme podporovat a připravovat projekty podporující rozvoj výstavby rodinných domů.

7. Sociální péče, zdravotnictví, spolupráce se seniory

 • V rámci strategických dokumentů města bude řešena problematika demografického vývoje regionu se zvýšenou pozorností na problematiku péče o seniory.

 • Připravíme podmínky pro rozšíření domu s pečovatelskou službou.

 • Pomocí jasně nastavených pravidel budeme podporovat činnost neziskových organizací působících v sociální oblasti na území města.

 • V oblasti zdravotnictví považujeme za prioritu zachování hranické nemocnice a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Nadále budeme poskytovat finanční příspěvky této nemocnici.

8. Kultura a památková péče

 • Postupně budeme naplňovat schválený Program rozvoje kultury města Hranic na období 2014 – 2020.

 • Poskytneme více peněz pro zájmovou kulturní činnost zajišťovanou spolky.

 • Prohloubíme spolupráci města se základní uměleckou školou, včetně rekonstrukce její budovy na Školním náměstí. Naším cílem je, aby se tato škola svými mimoškolními aktivitami více otevřela veřejnosti.

 • Nadále budeme poskytovat příspěvky města na opravy domů s památkovou hodnotou.

 • Oživíme historické jádro častějším konáním kulturních, společenských, sportovních akcí a trhů.

9. Tělovýchova a sport

 • Zpracujeme Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu

 • Podpoříme místní sportovní oddíly tak, aby tato podpora byla transparentní a kladla důraz na rozvoj morálně volních vlastností dětí a mládeže.

 • Dokončíme cyklostezky v Hranicích tak, aby část z nich umožňovala i  in-line bruslení.

 • Podpoříme TJ Sokol Hranice při realizaci projektu rekonstrukce Sokolovny.

 • Budeme pokračovat v projektech rekonstrukce sídlištních hřišť a budování multifunkčních hřišť v místních částech (zejména Velká, Uhřínov a Středolesí).

 • Zahájíme přípravu, v případě získání dotace i realizaci zimního stadionu.

10. Cestovní ruch

Našim cílem je zvýšení návštěvnosti našeho města, prodloužení pobytu turistů a vytvoření nových pracovních příležitosti. Hlavní oblasti, na které se zaměříme, jsou:

 • Zkvalitnění služeb Turistického informačního centra.

 • Podpora značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt ® i dalších místních produktů včetně zachování a rozšíření farmářských trhů v Hranicích.

 • Spolupráce s dalšími městy při rozvoji, propagaci a propojení Cyklostezky Bečva.

 • Podpora budování pěších naučných stezek.

 • Spolupráce s okolními regiony, Lázněmi Teplice nad Bečvou, ale i podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

 • Podpora a spolupráce s koordinátorem destinačního managementu regionu Hranicko.

Celý text prohlášení můžete nalézt na webu města www.mesto-hranice.cz .

Revitalizace sídlišť patří mezi programové priority rady

Revitalizaci sídlišť, novou cyklostezku, umožňující i   in-line bruslení, rekonstrukci sídlištního hřiště - všechny tyto priority programového prohlášení lze nalézt na fotce z první etapy revitalizace sídliště Nová.

Olomoučtí hasiči varují před nebezpečím požárů

HZS – Vánoce a Silvestr patří z hlediska hasičů mezi zvlášť riziková období. K tomuto období se váže řada zvyků nebo oblíbených činností, spojených s rizikem vzniku požáru. Proto Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vydal varování a rady, jak si nejen v tomto období počínat.

Mezi nejdůležitější pravidla, která mají předejít tomu, aby se teplo domova nezměnilo v pustošivý žár, patří o vánocích dozor nad svíčkami. Svíčky na adventním věnci nebo vánoční svícny nikdy nenechávejte hořet bez dozoru.  Pečlivě volte místo, kam svíčku postavíte, ideální je stabilní nehořlavá podložka.  Obecně platí, dodržování bezpečné vzdálenosti otevřeného ohně od hořlavých předmětů. Elektrické svíčky na stromek by měly být vždy certifikované. A pozor také na prskavky, i ty musí být pod dohledem. 

Na Silvestra přibývají další potenciálně nebezpečné činnosti.   například létající lampiónky štěstí, ty nepouštějte  v obytných zónách, za větrného počadí, a v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin. Zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou a skladujte ji mimo dosah dětí. Neskladujte ji na místech, kde může dojít k její iniciaci.  Pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití venku na volném prostranství. 

Kdyby se vám přes veškerou opatrnost situace vymkla z rukou, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. Více informací naleznete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice – Upozorňujeme, že náhradní svoz komunálního odpadu za středu 24. prosince 2014 se uskuteční předcházející den, tedy toto úterý 23. prosince. Svoz za čtvrtek 25. prosince bude proveden následující den, tedy v pátek 26. prosince. Tento den, 26. prosince je svoz nezměněn.

Za čtvrtek  1. ledna 2015 proběhne náhradní svoz v pátek 2. ledna 2015.

Sběrný dvůr bude z důvodu vánočních svátků ve dnech 23. prosince 2014 až 1. ledna 2015 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

MěÚ upravuje provoz

Městský úřad -  Upozorňujeme občany, že na závěr letošního roku a na začátku roku příštího dochází k úpravám provozní doby městského úřadu. Ve středu 31. prosince bude úřad otevřen pouze do 12 hodin a v pátek 2. ledna 2015 bude úřad z provozních důvodů uzavřen. Opatření se týká všech tří budov městského úřadu  - tedy  Pernštejnského nám. 1, Zámecké 118 i oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce na Purgešově 1399.

Ve dnech 22. a 23. prosince a 29. a 30 prosince bude městský úřad otevřen jako obvykle. Děkujeme za pochopení.

Cena za komunální odpad zůstane v roce 2015 stejná

Město Hranice  - Cena za komunální odpad se v Hranicích v příštím roce měnit nebude a zůstává na částce 600 korun za osobu na rok.  Zastupitelé města to schválili v  obecně závazné vyhlášce č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena tak zůstává stejná jako v roce 2013 a 2014.

Při stanovení sazby poplatku za komunální odpad pro rok 2015 vyšlo město ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok 2013 (náklady za rok 2014 budou známy nejdříve v únoru 2015), které činily celkem 11.726.349 korun. Po jejich rozúčtování na 18 874 osob s pobytem na území města, cizinců, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí skutečné náklady na osobu za kalendářní rok 621,30 Kč. Poplatek je zaokrouhlen na 600 korun, protože jde o částku dělitelnou 12 vzhledem k vratkám poplatku a zapojení se do poplatku v průběhu roku.

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30. dubna. Upozorňujeme, že pokud občané včas nezaplatí a nezareagují ani na urgence, tak při vydání platebního výměru budou nezaplacené nebo neodvedené poplatky zvýšeny na dvojnásobek.

Senátorka se bude setkávat s občany Hranicka

Město Hranice - Nově zvolená senátorka RNDr. Jitka Seitlová se bude od příštího roku každé první nebo druhé pondělí v měsíci setkávat s občany Hranic a okolí. Termíny do letních prázdnin jsou 5. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna, 4. května a 8. června. Setkání bude probíhat na zámku v přípravné místnosti obřadní síně (1. patro) v době od 12 do 14 hodin.  Budete-li mít zájem o setkání, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. E-mailem na asistentka@seitlova.cz, nebo telefonicky na čísle 773 299 817.  

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Pravidelný provoz Klubu seniorů končí 19. prosince a začíná 5. ledna 2015. Členy čeká ještě letošní poslední turistická vycházka do  okolí Hranic, která je naplánována na pondělí  29. prosince 2014. Trasa vede směr Kostelíček, lom, Hluzov, Černotín, Vápenka a zpět do Hranic. Sraz je za podjezdem u malého nádraží v 12.30. Méně zdatní si mohou trasu zkrátit od lomu přímo do Černotína. Občerstvení bude v motorestu Vápenka. Délka trasy je okolo 10 až12 km.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

 • Čeština
 • English