Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 19. září 2014


obsah:

Hranická radnice  19. září 2014

Rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje  

Logo ROP

Město Hranice –  Těžké stroje se od srpna plnou vervou zakously do země v zahradách pod zámkem. Jedním z prvních kroků plánované rekonstrukce zahrady jsou totiž nezbytné terénní úpravy. Začaly se také budovat vyprojektované opěrné zdi. Zároveň se připravují nové prostory pro trafostanici, která byla dosud nevhodně umístěna přímo uprostřed  upravovaného prostoru.

Akce bude stát necelých 18 milionů korun a měla by být dokončena v květnu příštího roku. Získali jsme na ni dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši  85% uznatelných nákladů. Město se bude podílet jednak zbývajícími 15 procenty a jednak částkou, která je určena na přemístění trafostanice, což jsou neuznatelné náklady projektu. 

Projekt Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice zahrnuje stavební úpravy – vybudování multifunkčního objektu volnočasových aktivit, vodního prvku a rekultivaci plochy veřejné zeleně včetně dětských prvků. Součástí je rovněž výstavba bezbariérového propojení dvou částí města skrz zahradu – dřevěné lávky a veřejného WC. Cílem projektu je předání zahrady do užívání široké veřejnosti jako prostoru pro odpočinek a relaxaci, vytvoření klidové zóny v centru města a zvýšení kvality života ve městě.

Zahrada bude oplocená s přístupovými uzamykatelnými bránami. Předpokládáme, že bude přístupná veřejnosti v denní dobu, v zimě bude udržován jeden chodník pro průchod. Pro pěší bude komunikačně propojovat ulici Čechova s areálem zámku a dále ulicí Jiráskova nebo Pernštejnským náměstím. V návrhu je toto propojení uvažováno také jako bezbariérové.

V nově vzniklém hospodářském objektu budou místnost pro technické zázemí (transformátor), sklad technického vybavení objektu volnočasových aktivit, část přístupná veřejnosti – WC s obsluhou. Jako doplňková funkce pro užívání je navržen objekt volnočasových aktivit – zpevněná vydlážděná plocha v rovině terénu a navazující dřevěné lavice na pobytových terasách dnešního svahu pod hradbami.

Zámecká zahrada je umístěna v  historickém jádru města. V současné době je pozemek zcela nevyužitý a neudržovaný. Pozemek je zasažen náletovou zelení. Seče se párkrát do roka, neboť zahrada nemá smysluplné využití. Jde o poslední větší plochu v centru města, která není v patřičném stavu.

Zámecká zahrada se proměňuje

Po již provedených terénních úpravách se otevřely zajímavé pohledy na historické centrum města.

Starostové ze Slovenska zavítali do Hranic

Město Hranice - Delegace  starostů Svazu měst a obcí banskobystrického regionu zavítala minulý týden na krátkou návštěvu do Hranic. Starostka města Ing. Radka Ondriášová a tajemník městského úřadu Ing. Bc Vladimír Vyplelík jim představili město a seznámili je s činností městského úřadu a prací státní správy a samosprávy.

Slovenští starostové na hranické radnici

Vlastníci  kulturních památek mohou žádat o podporu

Kultura  - Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských  památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 si mohou dát vlastníci  objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice (MPZ). Jde o ty vlastníky, kteří zamýšlí v roce 2015 provádět jejich obnovu. Podání žádostí jednotlivých vlastníků, získání a rozdělení příspěvku, povinnosti města Hranice jako garanta Programu regenerace a předložení vyúčtování se řídí Zásadami Ministerstva kultury (MK ČR).

Státní prostředky lze využít pouze jako příspěvek na obnovu nemovité Kulturní památky ČR, která stojí na území MPZ, nebo se nalézá při vnější hranici MPZ, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí  schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok, případně pokud stojí mimo území MPZ, ale tvoří významnou součást (dominantu) vnějšího obrazu  města, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok.

Příspěvky poskytované v Programu regenerace jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Prostředky nejsou určeny na výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí ve stavu vylučujícím opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotaci nelze kombinovat s příspěvky z ostatních programů MK ČR na úseku památkové péče. Příspěvek lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob.

Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR bude zpracován anketní dotazník jako základ pro členění státní finanční podpory pro Program regenerace v roce 2015. Vzhledem k tomu, že budou akceptovány pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury je třeba, aby si případní žadatelé o dotaci vyzvedli formulář na MěÚ Hranice, Odboru školství a sociálních věcí, případně si jej stáhli na internetových stránkách města nebo zaslali e-mailem žádost o zaslání dotazníku elektronickou formou na kontaktního pracovníka Petra Vystrčila, tel. 581 828 113, e-mail: petr.vystrcil@mesto-hranice.cz. Vyplněný formulář včetně potřebných podkladů je třeba odevzdat na MěÚ Hranice do 24. 10. 2014.   

Řidiči pozor na uzavírku Komenského ulice

Doprava -  Úprava retardérů v Komenského ulici je přede dveřmi. Jeden z nich, třetí ve směru od Třídy 1. máje,  bude odstraněn úplně, další – u Prima školky bude snížen. Zbylé dva retardéry projdou opravou. Celá akce vyjde na  necelých 100 tisíc korun.

Pro řidiče je to sice příjemná zpráva, ale jednu nepříjemnost přeci jen přináší -  Komenského ulici čeká dvoudenní úplná uzavírka. Ta začne 26. září v 8 hodin dopoledne a  skončí 27. září ve 14  hodin. Poté bude následovat uzavírka částečná, a to až  do 17. října.  

Rada stanovila podmínky pro těžbu v  Hrabůvce

Město Hranice - Řadu připomínek k dalšímu pokračování těžby v lomu Hrabůvka měla rada města Hranic. Rada nemá možnost svým rozhodnutím těžbu v povoleném dobývacím prostoru  zcela  zastavit, může se ale stanovením reálně splnitelných podmínek zasadit o minimalizaci dopadů této těžby.

Rada proto žádá zahrnout místní část Lhotku do rozptylové studie, protože na toto území bude mít tento zdroj prašnosti velký vliv. Také by zde měla být posouzena hladina hluku. Rada také požaduje, aby se nutné kácení lesa provádělo postupně tak, jak bude postupováno s těžbou, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti, a aby Lhotka nebyla vystavena větru, který by vířil prach v lomu.  Je nutné také provést posouzení dopadu těžby na hladinu spodní vody ve Lhotce, protože  je zde riziko ztráty vody ze studní, které lidé používají k zásobení pitnou vodou. V průběhu celé těžby mají být komunikace ve Velké kropeny a čištěny.

Současně uplatnil své připomínky také dotčený orgán státní správy, Odbor stavební úřad, dopravy a životního prostředí. Ten, mimo jiné, požaduje, aby ještě před postupem těžby směrem k obci Lhotka byla provedena výstavba ochranného valu a jeho následné ozelenění dřevinami.

Město hledá ředitele nové příspěvkové organizace

Kultura  - Rada města Hranic vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele nové příspěvkové organizace zřízené městem Hranice v oblasti kultury s nástupem od 1. 1. 2015.

Přihlášku včetně všech potřebných příloh zašlete na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice do pondělí 22.  září do 16 hodin. Všechny podklady, předpoklady pro výkon funkce a náležitosti přihlášky naleznete na www.mesto-hranice.cz v aktualitách.

ČEZ upozornil na přerušení dodávky proudu

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v pondělí 22. září v době      od    7.30   do   19.30   nepůjde v Hranicích v části sídliště Nová elektrický proud.   Jedná se o oblast severně od příjezdové cesty ke škole. Dne  26. září v době od 8 do   11 hodin nepůjde proud pro změnu v trojúhelníku ulic  Nádražní, Jaselská a Jiřího z Poděbrad.

V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860. ČEZ děkuje za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má otevřeno pro veřejnost v pondělí 22. září od 8.30 do 11.30. Od 8.30 se sejdou stolní tenisté. Přihlášky do vzdělávacích a sportovních kroužků se přijímají v pondělí  22. a 29. září od 8.30 do 11.30 v Klubu. Kroužky zahájí pravidelnou činnost ve středu 1. října od 8 hodin.

Ve středu 24. září vás zveme na tradiční Klubový turnaj ve Valšovicích, který se koná od 10 hodin. Doprava je individuální. Cyklisté mají sraz u Sokolovny v 8.30,     autobus odjíždí v 9.25 od Motošína. Vítáni jsou i rodinní příslušníci. Na občerstvení se bude podávat káva, pití vlastní.

Pro velký zájem opakujeme návštěvu divadla Jiřího Myrona v Ostravě  na muzikál Edith a Marlene. Odjíždí se ve čtvrtek 25. září ze Šromotova náměstí v 16.30.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English