Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 26. září 2014


obsah:

Hranická radnice  26. září 2014

Úřad pracuje nejen pro město, ale i pro stát

Městský úřad v Hranicích neslouží pouze městu, ale zastupuje i stát, Vyznat se v tom není vždy snadné, proto jsme o objasnění požádali tajemníka městského úřadu Ing. Bc. Vladimíra Vyplelíka.

Když se mluví o městském úřadu,  často se používají výrazy "samostatná či přenesená  působnost".  Co to vlastně znamená?

Samostatná působnost je, velmi zjednodušeně, vše co se týká vlastního života města a nakládání s jeho majetkem. Zde městský úřad plní úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo města.

Při výkonu přenesené působnosti se řídíme zákony, usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy i opatřeními z kontrol výkonu státní správy. Přenesenou působnost vykonáváme nejen pro město Hranice, ale i pro celý správní obvod, který čítá (včetně Hranic) zaokrouhleně 35 000 obyvatel v 51 obcích a místních částech. Odhaduji, že zhruba 65 procent práce úřadu činí právě přenesená působnost. Mnoho činností z oblasti samostatné působnosti je totiž delegováno na společnost Ekoltes Hranice a  příspěvkové organizace.

A co konkrétně do přenesené působnosti patří?

Většina činností na odboru Stavební úřad, životního prostředí a dopravy nebo živnostenského úřadu. Dále dopravně správní agendy, správní agendy (občanské průkazy, pasy, evidence obyvatel), matrika, přestupky a podobně.  Ale také územní plánování pro obce správního obvodu nebo pořizování územně analytických podkladů.

Co v praxi znamená výkon přenesené působnosti.

Prakticky to, že ten, kdo není účastníkem řízení, tedy i starostka, místostarostka a tajemník MěÚ, nemůže do vlastního výkonu těchto agend zasahovat. Toto naši spoluobčané občas těžko chápou. Zlobí se a například říkají: „Ten je tedy pěkně neschopný, když mi není schopen zajistit ani to stavební povolení“.

Navíc mnoho z nás, především starší občané  si pamatují, že městský národní výbor byl dříve nejnižším článkem státní správy a předseda Městského národního výboru velel všemu ve městě. Mají pocit, že nejsme zcela schopní, když některé záležitosti nedokážeme zajistit.

Jenže od 1. 12. 1990  platí Zákon o obcích a od té doby to tak není. Starosta, rada, zastupitelstvo spravují městský majetek, hospodaří dle rozpočtu a vydávají obecně závazné vyhlášky. Tím to končí. Navíc k řadě věcí, které město chce realizovat, potřebuje souhlas orgánů státní právy.

Vraťme se k úřadu, v posledních třech letech prošel velkými změnami.

,Ano, snížili jsme počet zaměstnanců  ze 143 na 116 (z toho 3 jsou placeni z projektů).  Počet odborů jsme snížili z 11 na 6.

To asi nebyl snadný úkol.

Jistěže ne. Je třeba si představit za tím vším lidské osudy. Nebylo to jednoduché ani pro mě, jako personálního šéfa. Ostatně není to jednoduché pro žádného šéfa. Nicméně jsem najat a placen také za to, abych spolupracovníkům říkal nepříjemné věci.

Přes všechny změny se ale městskému úřadu daří získávat celou řadu ocenění.

Ano, nejvíc si vážím dvou Národních cen kvality ČR v oblasti veřejného sektoru. Z roku 2008 za uplatnění modelu CAF a z roku 2013 za model EFQM. Samozřejmě není to o oceněních. Abychom je dostali, museli jsme na našem úřadě něco udělat, něco změnit. Snad je to vidět. Naše občany totiž nezajímají získané ceny, ale jak přistupujeme k jednání s nimi. My musíme každý den, při jednání s občany, naši dobrou práci obhajovat.

Obecně řečeno, z našeho slovníku se vytratilo slovo sloužit, míněno v dobrém slova smyslu. Já sloužím ostatním na svém pracovišti, ostatní slouží mně při výkonu svých profesí.

V červenci jste byl zvolen již na třetí období místopředsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. V čem vidíte přínos?

 Sdružení tajemníků je členem Unie zaměstnavatelských svazů. Kromě jiného můžeme připomínkovat připravované zákony, které po svém schválení ovlivňují činnost orgánů územních samospráv jako takových.

Za přínos považuji také v členství v Řídícím výboru pro modernizaci veřejné správy, který začal pracovat při Ministerstvu vnitra ČR a jehož členy jdou odborníci z jednotlivých ministerstev i z území. Naše veřejná správa totiž stále není ucelený systém s jednotnou filosofií, zákony spolu mnohdy navzájem nekomunikují, někdy jsou přímo v rozporu a to je potřeba změnit.

Děkuji za rozhovor

 Ocenění za úspěchy v Ceně kvality přebírala starostka města

Díky získaným oceněním byli zástupci města pozváni i na slavnostní setkání k 20 výročí Národní ceny kvality. Pamětní list za dvojnásobné vítězství zde převzala starostka města Ing. Radka Ondriášová.

MAS Hranicko se chystá na nové dotační období

Hranicko - Místní akční skupina Hranicko se připravuje na rozjezd nového dotačního období Evropské unie, kdy její role v rozdělování evropských dotací výrazně vzroste. Z minulého období, kdy dotační Program LEADER „Měníme Hranicko“ rozdělil cca 45 miliónů Kč mezi 81 projektů, zbývá dokončit už jen několik z nich, také samostatné projekty místní akční skupiny, díky nimž například vzniklo na Hranicku 7 muzeí, jsou, kromě jediného, ukončeny.

Přípravy na příští roky probíhají hned v několika rovinách. Jednak zahrnují úpravy vnitřní organizační struktury a zavedení tzv. standardů MAS.S tím souvisí i změna názvu, nově se budou členové a veřejnost setkávat s názvem MAS Hranicko z. s.

Mnohem zásadnější jsou ale intenzivní přípravy na rozběh nových operačních programů. Aby se tyto finance z Evropské unie mohly využít i na Hranicku, vzniká pod taktovkou MASky Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020, zásadní dokument obsahující popis problémů, cílů a způsobů řešení všeho, co nás v regionu trápí a pálí.

Strategie je nezbytným základem a klíčem k budoucímu získání dotací pro náš region a to nejen cestou distribuce přes místní akční skupinu, ale také pro ostatní žadatele a jejich individuální projekty.

Strategie ale bude obsahovat i spoustu návodů a aktivit, které bude záhodno realizovat i bez dotační podpory, prostě jenom proto, že to bude pro region přínosem. Na přípravě se podílí pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí, prostor dostává i samotná veřejnost na veřejných projednáních či možností strategii připomínkovat na odkazu www.regionhranicko.cz/strategie.

Výše uvedené činnosti kladou nároky také na členskou základnu a další spolupracující organizace a osoby, bez jejichž aktivního zájmu je nemožné připravit kvalitní rozvojový plán, a tím také zajistit pro Hranicko na období 2015-2020 až 150 miliónů Kč dotací na naplnění nejrůznějších rozvojových cílů. Místní akční skupina se tak v těchto týdnech obrací na místní firmy, živnostníky, zemědělce, vesnické spolky či občany s nabídkou vstupu do členské základny tohoto spolku, hledá lidi s aktivním zájmem o budoucnost Hranicka, s chutí promluvit do směrování rozvoje regionu i nastavení budoucích dotačních programů. Veškeré informace zájemci naleznou na webu http://www.regionhranicko.cz/

MAS Hranickoje samostatným a nikomu nepodléhajícím spolkem (dříve občanské sdružení), který sdružuje podnikatele, zemědělce, zájmové spolky a obce, stejně jako fyzické osoby, které jsou v MAS pouze samy za sebe.

Lze nahlédnut do závěrů EIA na tři suché nádrže

Životní prostředí  - V Hranicích a okolí se připravuje výstavba tří suchých nádrží  (poldrů) na menších tocích, které by měly omezit riziko bleskových povodní. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nyní zaslal Městu Hranice závěr zjišťovacího řízení dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Suchá nádrž Pod Hůrkou“.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství – posuzování vlivů EIA-SEA, a na adrese www.mzp.cz/eia,pod kódem koncepce OLK704.

Krajský úřad zaslal také závěr zjišťovacího řízení k záměru „Suchá nádrž V Končinách“. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství – posuzování vlivů EIA-SEA, a na adrese www.mzp.cz/eia, pod kódem koncepce OLK703.

Do závěru zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Suchá nádrž Lhotka“ lze nahlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství – posuzování vlivů EIA-SEA, a na adrese www.mzp.cz/eia, pod kódem koncepce OLK702.

Veřejné nahlédnutí do obou závěrů zjišťovacího řízení je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 3. patro, číslo dveří 409 od 17. září 2014 do 17. října 2014, informace je uvedena na webu města Hranic.

Nabízíme pronájmy prostor

Majetek  - Město Hranice nabízí pronájem nebytových prostor v zámku čp. 1 na Pernštejnském náměstí. Jde o dvě místnosti č. 12, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží  o výměře 38.40 m2 a 29,90 m2 a dvou výklenků o výměře 2x1,80 m2 .

Podrobnější informace vám podá M. Hanzlíková, odbor správy majetku MěÚ Hranice, tel: 581 828 235, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo 313.

Řidiči pozor na omezení provozu v Komenského ulici

Doprava -  Úprava retardérů v Komenského ulici si vyžádá částečnou uzavírku této  hranické dopravní  tepny. Ta má trvat do 17. října. Na Komenského ulici jsou již pět let umístěny celkem čtyři retardéry, které mají za cíl snížit rychlost projíždějících vozidel, umožnit bezpečnější pohyb chodců přes ulici a   snazší výjezd aut z vedlejších ulic. První dva retardéry budou opraveny, třetí ve směru od Třídy 1. máje, bude odstraněn úplně, další  u Prima školky bude snížen. Celá akce vyjde na  necelých 100 tisíc korun.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že v úterý 7. října v době od    7.30   do   15.30   nepůjde v části Drahotuš, konkrétně v ulici M. Tyrše  elektrický proud.  V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. Další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860. ČEZ děkuje za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 29. září do 3. října otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 8 do 11.30.

V pondělí začne v 9.30 Zpívání pro radost a od 10 do 12 se sejdou stolní tenisté. Přihlášky do vzdělávacích a sportovních kroužků se přijímají v pondělí  29. září od 8.30 do 11.30 v Klubu. Kroužky zahájí pravidelnou činnost ve středu 1. října od 8 hodin.

V úterý  je naplánován cyklovýlet do Hodslavic. Odjíždí se v 9 hodin od letního kina směrem na Skaličku, Hustopeče n. B., Porubu, Lešnou, Hostašovice a Hodslavice (35  km). Návrat bude probíhat přes Straník, Kojetín, Starý Jičín, Starojickou Lhotu, Polom a Bělotín. Jde o celodenní výlet o délce celkem 65 km. Cyklisté uvidí  prameny Zrzávky, vodní nádrž Kacabaja, rodný dům F. Palackého, dřevěný kostelík sv. Ondřeje a větrný mlýn v Hodslavicích, geologické zajímavosti ve Straníku a Kojetíně a pěkné výhledy na Podbeskydí.

Ve středu je v 8 a 9  hodin zdravotní cvičení, od 10 jóga od 11 cvičení mužů a od 10.15 němčina. Ve čtvrtek se od 8 do 11.30 sejdou opět stolní tenisté.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English