Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 28. prosince 2014


obsah:

Hranická radnice  28. prosince  2014

Rok se chýlí ke konci, je čas na bilancování

Město Hranice  -  Z letošního roku již mnoho kalendářních dnů nezbývá, je proto čas na malé ohlédnutí. Připomeneme vám některé akce, které se ve městě tento rok dokončily, nebo které jsme letos začali.

Hodně aktivit města směřovalo letos do dopravy. K hlavním investičním akcím patřila rekonstrukce ulice Skalní. Akce byla zahájena už loni 400 metrovým úsekem od napojení na ulici Komenského. Letos pokračovala, opět v délce přibližně 400 metrů, směrem k ulici Jižní a k následující odbočce směrem k nemocnici. Celková cena rekonstrukce (obě etapy) byla necelých 15 milionů korun. Důvodem pro rekonstrukci této ulice byl jednak neutěšený stav vozovky a také to, že zde vůbec nebyl chodník. V rámci akce proto došlo zejména k odvodnění opravovaného úseku,  úpravě povrchu vozovky a vybudování chodníku. 

Mezi další významné „dopravní“ akce patřila i oprava povrchu v ulici Tovární a točny na konci ulice nebo oprava ulice Jurikova. Došlo také na chodníky, na Skleném kopci mezi schodištěm nad gymnáziem a restaurací U Huberta a také na chodník na Tř. 1. máje a v ulici Alešova.

Pro cyklisty byla letos určitě dobrou zprávou informace o dokončení posledního úseku cyklostezky Bečva mezi chatovou osadou Dříň a dalším úsekem u Týna nad Bečvou. Příprava tohoto úseku cyklostezky byla ze všech tří hranických částí nejobtížnější, protože vede přes desítky soukromých pozemků. Součástí projektu bylo také vybudování odpočívky. Celá akce stála zhruba 8 milionů korun, dotace ve výši 85 % činila 8,5 milionu.

Opravila se také lávka na Rybářích, která od obnovy po povodních v roce 1997 již byla v nedobrém stavu. I stejně staré kovové mostky přes Veličku v Galašově a Čechově ulici již také dosloužily a musely se vyměnit.

Upravily se zpomalovací prahy v Komenského ulici – jeden byl vypuštěn, dva sníženy. 

Byla také zahájena rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem. Jde přibližně o 800 metrů dlouhou komunikaci, kde práce zkomplikovaly a posunuly nutné přeložky inženýrských sítí, takže dokončení očekáváme v první polovině příštího roku.

Komunikací se dotýká také další významná akce – 1. etapa regenerace sídliště Nová, za téměř 11 milionů korun, Regenerace proběhla i díky získané dotaci.

Také Domov seniorů prošel modernizací, která se tentokrát týkala vnitřních prostorů. Šlo zejména o výtahy, koupelny, zařízení vodoléčby, společenskou místnost, kapličku. Také na tuto 13 milionovou investici se nám podařilo získat dotaci.

Proměnou prošly i vnitřní prostory mateřské školy na Struhlovsku  (bývalý Klíček). Zde došlo k přestavbě bývalé kuchyně a další úpravě prostor. Díky tomu se povedlo i mírně navýšit kapacitu této mateřské školy. Hned v sousedství vzniká nové netradiční dětské hřiště. Hřiště v přírodním stylu bude využito  v rámci enviromentální výchovy k názornému učení. Jeho vybudování přijde na necelé čtyři miliony a bude dokončeno příští rok.

Nelze nevzpomenout novou hasičskou zbrojnici ve Velké. Stavba stála necelých 5 milionů korun a dobrovolní hasiči ve Velké díky ní získali tolik potřebné zázemí. Dočkají se i hraničtí dobrovolní hasiči, výstavba jejich hasičské zbrojnice byla letos zahájena, s dokončením počítáme příští rok.

Nová hasičská zbrojnice ve Velké

Některé akce byly letos zahájeny, ale s dokončením se počítá až příští rok. Patří mezi ně zejména rekonstrukce Zámecké zahrady za necelých 18 milionů korun. V dosud nevyužitém prostoru v centru města vznikne multifunkční prostor pro volnočasové aktivity, zejména ale pro odpočinek a relaxaci, který umožní bezbariérové propojení dvou částí města. Dále jde o sportovní hřiště u ZŠ 1. máje a kanalizaci ve Velké a Pod Hůrkou.

Nová výzdoba vánočního stromu

Poslední akce, kterou chceme připomenout, je právě nyní velmi aktuální. Letos jsme totiž zahájili postupnou výměnu vánoční výzdoby. Začali jsme Masarykovým náměstím a vánočním stromem.

Hranice hledají nejlepší stavbu roku 2014

Stavební úřad - Návrhy na stavbu, která v roce 2014 nejvíce přispěla k zlepšení vzhledu města Hranic, je možné podávat až do konce ledna 2015.

Stavbou roku může být vyhlášena jakákoliv stavební akce - novostavba, rekonstrukce, přístavba, nástavba, stavební nebo terénní úprava, řešení fasády. Za stavby se přitom považují i stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, stavby mostů, inženýrských konstrukcí, technologických zařízení a též sadové a parkové úpravy. Nepovažuje se za ni pouhé vybavení místností (úprava interiéru).

Stavební akce musí být zkolaudována do 31. prosince 2014. Investorem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba, bez rozdílu místa sídla nebo bydliště, ale nemůže jím být Město Hranice.

U stavby roku se přihlíží k architektonickému či urbanistickému řešení a jeho přínosu pro vzhled našeho města. Také k celkovému dojmu - výraz stavby, estetické řešení, funkčnost, kvalita a jakost prací, řemeslné provedení celku, detailu a použité materiály, délka provádění stavby a ke komplexnosti řešení - sadové úpravy pozemku a okolí stavby, řešení oplocení, nasvětlení stavby apod. Dále ke splnění požadavků orgánů státní správy - stavební úřad, památková péče, ochrana životního prostředí, k přínosu pro záchranu kulturních, historických nebo přírodních hodnot daného území a k invenci technických řešení, aplikaci ekologických technologií.

Návrhy na vyhlášení mohou podávat jakékoliv právnické nebo fyzické osoby a sdružení, výbory a komise rady města, členové zastupitelstva města, odbory MěÚ Hranice. Návrhy se zasílají stavebnímu úřadu MěÚ Hranice, který je předloží příslušné komisi k vyhodnocení. Následně bude "Stavba roku 2014" vyhlášena usnesením rady města.

Pro zrakově postižené se otvírá centrum v Hranicích

Sociální  - Zrakově postižení mají nyní v Hranicích možnost  získat potřebné informace i další pomoc. Svoji činnost zde zahájilo regionální středisko TyfloCentrum Přerov. Každý druhý a čtvrtý pátek od 8 do 10 hodin se konají konzultace pro zrakově postižené občany Hranic a okolí. Pracoviště TyfloCentra je v budově „Klubu seniorů“ Na Náspech 57.  Pracovní doba bude upravena podle zájmu občanů.

TyfloCentrum provádí odborné poradenství, umožňující lidem se zrakovou vadou, aby se zorientovali ve své nepříznivé situaci a nacházeli řešení. Dále se zabývá sociální rehabilitací. Ta směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnostiosob se zrakovým postižením.

Kontaktní osoba pro tyto služby je: Mgr.Dagmar Staňková, telefon: 730 870 766, mail: stankova@tyflocentrum-ol.cz.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice – Upozorňujeme, že náhradní svoz komunálního odpadu za středu 24. prosince 2014 se uskuteční předcházející den, tedy toto úterý 23. prosince.

Svoz za čtvrtek 25. prosince bude proveden následující den, tedy v pátek 26. prosince. Tento den, 26. prosince je svoz nezměněn. Za čtvrtek  1. ledna 2015 proběhne náhradní svoz v pátek 2. ledna 2015.

Sběrný dvůr bude z důvodu vánočních svátků ve dnech 23. prosince 2014 až 1. ledna 2015 uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

MěÚ upravuje provoz

Městský úřad -  Upozorňujeme občany, že na závěr letošního roku a na začátku roku příštího dochází k úpravám provozní doby městského úřadu. Ve středu 31. prosince bude úřad otevřen pouze do 12 hodin a v pátek 2. ledna 2015 bude úřad z provozních důvodů uzavřen. Opatření se týká všech tří budov městského úřadu  - tedy  Pernštejnského nám. 1, Zámecké 118 i oddělení sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce na Purgešově 1399.

Ve dnech 22. a 23. prosince a 29. a 30 prosince bude městský úřad otevřen jako obvykle. Děkujeme za pochopení.

Je vypsána EIA k záměru CTPark Hranice

Životní prostředí  - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „CTPark Hranice, HR 5“.

Do oznámení je možné nahlížet na Městském úřadě Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské náměstí 1, 3.patro, dv. č. 409, v termínu od 17. prosince 2014 do 17. ledna 2015.

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce Olomouckého kraje, tedy do 31. 12. 2014.

Do textové části oznámení lze nahlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství – posuzování vlivů EIA-SEA,a na adrese www.mzp.cz/eia, pod kódem koncepce OLK721.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Pravidelný provoz Klubu seniorů končí 19. prosince a začíná 5. ledna 2015. Členy čeká ještě letošní poslední turistická vycházka do  okolí Hranic, která je naplánována na pondělí  29. prosince 2014. Trasa vede směr Kostelíček, lom, Hluzov, Černotín, Vápenka a zpět do Hranic. Sraz je za podjezdem u malého nádraží v 12.30. Méně zdatní si mohou trasu zkrátit od lomu přímo do Černotína. Občerstvení bude v motorestu Vápenka. Délka trasy je okolo 10 až12 km.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English