Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 5. prosince 2014


obsah:

Hranická radnice 5. prosince 2014

O rozpočtu města bude jednat zastupitelstvo

Město Hranice  - Příprava rozpočtu města Hranic na příští rok se dostává do konečné fáze. Nově zvolení zastupitelé se sejdou příští týden, aby projednali návrh jeho provozní části.  

Na straně příjmů stojí rozpočet na odhadu daňových příjmů v roce 2014 a 2015. Po vyhodnocení roku 2014 dojde k upřesnění při první změně rozpočtu v únoru 2015. Provozní výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, (včetně městem zřízených organizací) a požadavky státní správy.

Návrh rozpočtu dosud počítá s celkovými příjmy ve výši 279 milionů korun. Z toho je 254,5 milionů korun provozních příjmů, což jsou zejména daně, poplatky, nájemné, dále dotace na výkon státní správy, školství, domov důchodců a sociální dávky.  Dalších 24,5 milionů jsou investiční příjmy. Jde o příjmy z očekávaných dotací pro rok 2015.

Provozní (opakované) výdaje odborů vycházejí zejména ze schváleného rozpočtu roku 2014, který byl očištěn od jednorázových akcí. Při tvorbě rozpočtu bylo přihlédnuto také ke konkrétním požadavkům jednotlivých odborů. V návrhu rozpočtu dosahují provozní výdaje 223,5 milionů korun.

Dalších 24,5 milionu korun tvoří již rozpracované nebo připravené investiční akce. Jde zejména o rekonstrukci zámecké zahrady (10,5 milionu korun) a výstavbu hřiště na ZŠ 1. máje (8,7 milionu korun).  Dalšími rozpracovanými projekty jsou například revitalizace rybníku Kuchyňka, na kterou je vyčleněno 4,3 milionu korun, menší částky pak jsou na projektovou dokumentaci na revitalizaci sídlišť, požární hlásiče či nové internetové stránky města.  Celkové výdaje navrženého rozpočtu jsou tedy  248 milionů korun. Dalších 12 milionů tvoří dluhová služba – jde o splátky úvěrů na dotace.

Zbylých 19 milionů do výše příjmů 279 milionů korun je tedy zatím k dispozici na úhradu investičních akcí. Těmi se bude zabývat zastupitelstvo města na svém prvním jednání příští rok, až bude znám státní a krajský rozpočet a také výsledky hospodaření města za rok 2014.

V prosinci se rozpočet schvaluje zejména kvůli rychlejšímu čerpání prostředků z různých dotačních titulů a také kvůli dřívějšímu a pružnějšímu využití městských financí, vyčleněných na investice a větší opravy.

Informace o návrhu rozpočtu města lze nalézt na webových stránkách města www.mesto-hranice.cz   v příloze článku "Zveme na zastupitelstvo".

sídliště Nová se promněňuje

V posledních letech je v rozpočtu vždy pamatováno na revitalizaci sídlišť A výsledky jsou viditelné na první pohled. Takto vypadá nyní dokončená první etapa revitalizace sídliště Nová.  

Podomní prodejci zkoušejí stále nové triky

Městský úřad – Podomní prodejci, kteří se objevují v Hranicích, stále obměňují své triky. V poslední době se například snaží domluvit si nejprve telefonicky schůzku, nechají se pozvat dovnitř a poté zkoušejí přesvědčit dotyčného k nákupu toho, co nabízejí.

Podomní i pochůzkový obchod je v územním obvodu města Hranice zakázán nařízením města  - Tržním řádem.  Jedná se tedy o přestupek, za který hrozí přímo na místě bloková pokuta do 1 000 korun a ve správním řízení až 30 tisíc korun.

Do podomního prodeje přitom spadají i nabídky „levnější“ elektřiny, plynu nebo jiné zdravotní pojišťovny. V případě, že vám někdo takové služby nabízí, lze se obrátit na Městskou policii Hranice, telefon: 581 828 101 nebo i 156.

Právě zástupci různých firem, nabízejících elektřinu nebo plyn, mnohdy používají nevybíravé nátlakové metody, vyžadují ukazování uzavřených smluv a demagogicky argumentují výhodností přechodu k novým společnostem. Někdy prodejce také záměrně nejprve zamlčí účel své návštěvy.

Pamatujte na to, že nemáte povinnost vpouštět prodejce do svého bytu či domku a předkládat jim „ke kontrole“ vyúčtování služeb. Pozor i na ty, kteří se vydávají za zástupce vašeho stávajícího dodavatele či operátora. Vždy trvejte na ověření totožnosti dané osoby, možné je se na jeho vztah ke společnosti dotázat i na informační telefonní lince pro zákazníky.

Pouliční prodejci jsou velmi dobře vyškoleni na „rychlý“ prodej, často mají velký dar řeči a přesvědčování.  Proto byste měli být obezřetní.  Budete-li na vážkách, zda podepsat, domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva či tři dny, abyste si mohli v klidu přečíst návrh smlouvy a ověřit si jeho informace. Pokud vám odmítne smlouvu k prostudování předat, víte, na čem jste a důrazně ho odmítněte. Na první pohled výhodnější cena může být spojena například s nevýhodnými smluvními podmínkami.

Kraj schválil program na obnovu památek

Olomoucký kraj - Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015. Jedná se celkově o tři programy: „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“, „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“, a dále program „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji“.

Cílem programu „Obnova kulturních památek“ je zachování kulturního dědictví kraje formou podpory úhrady nákladů spojených se záchranou, obnovou, zachováním a využitím kulturních památek.

Program „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ má za cíl podporu záchrany a obnovy staveb drobné architektury, památek místního významu, a to i objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně-historické hodnoty (kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.)

Program „Podpora kulturních aktivit“ se soustřeďuje především na podporu a rozšíření hodnotných typů kulturních aktivit na území Olomouckého kraje nebo jinak propojených s Olomouckým krajem, které obohatí nabídku kulturního vyžití jeho obyvatel nebo slouží k výrazné propagaci kraje.

Vyhlášení a zásady programů spolu s formuláři žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/program-podpory-kultury-a-pamatkove-pece-v-olomouckem-kraji-v-roce-2015-cl-790.html pod odkazem Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/ „Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji“ a pod odkazem Kultura a památkové péče. Upozorňujeme, že uzávěrka přijímání žádostí o dotace na rok 2015 z výše uvedeného programu je stanovena na  5. ledna 2015 do 16 hodin.

Pro zrakově postižené se otvírá centrum v Hranicích

Sociální  - Zrakově postižení mají nyní v Hranicích možnost  získat potřebné informace i další pomoc. Svoji činnost zde zahájilo regionální středisko TyfloCentrum Přerov. Každý druhý a čtvrtý pátek od 8:00 hod. do 10:00 hod. se konají konzultace pro zrakově postižené občany Hranic a okolí. Pracoviště TyfloCentra je v budově „Klubu seniorů“ Na Náspech 57.  Pracovní doba bude upravena podle zájmu občanů.

Služby TyfloCentra pro zrakově postižené občany zahrnují jednak odborné poradenství. Tyflo centrumpodporuje osoby se zrakovou vadou, aby se zorientovaly ve své nepříznivé situaci, hledaly a nacházely její řešení.

Dále se zabývají sociální rehabilitací. Ta směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnostiosob se zrakovým postižením. Kontaktní osoba pro tyto služby je: Mgr.Dagmar Staňková, telefon: 730 870 766, mail: stankova@tyflocentrum-ol.cz.

Město hledá ředitele nové příspěvkové organizace

Kultura  - Rada města Hranic vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele nové příspěvkové organizace zřízené městem Hranice v oblasti kultury s nástupem od 1. 2. 2015.

Přihlášku včetně všech potřebných příloh zašlete na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice do pátku 12. prosince 2014 do 13 hodin.

Jako podklady k výběrovému řízení slouží tyto dokumenty: Projekt integrace příspěvkových organizací v oblasti kultury, Program rozvoje kultury města Hranic na období 2014 - 2020 a Koncepce galerijní činnosti  města Hranic 2014 - 2020. Všechny tři dokumenty, předpoklady pro výkon funkce a náležitosti přihlášky naleznete na www.mesto-hranice.cz v aktualitách  v  článku "Město hledá ředitele nové příspěvkové organizace"

 

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad – Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Materiály k jednání jsou k dispozici na webu města a v městské knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Projekt „Udělej radost“ pomůže dětem

Sociální  – Projekt "Udělej radost" má podpořit Dětské domovy Hranice a Zlín. Děti zde vytvořily originální pohlednice, výtěžek z jejich prodeje jde na podporu těchto domovů. V Hranicích můžete tyto pohlednice získat  v Optice Menšíková na Masarykově náměstí.  Cena této pohlednice je 50 korun. Informace o tomto projektu naleznete na www.facebook.com/udelejradost.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 1. do 5. prosince otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná sportovně, v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 hodin angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne  se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC a opět se také sejdou stolní tenisté.

V úterý je v plánu poslední turistická akce  s posezením v hospodě paní Kopřivové v Paršovicích. Pěší odchází  v 8.30 od Sokolovny směr Maleník, Paršovice, ostatní mohou jet autobusem v 9.15 z autobusového nádraží a v 9.25 z Motošína. V 9 hodin také zahájí spinning v Pohybovém studiu Blanka na Motošíně. 

Ve středu je od 8 a 9 opět zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Po dobrých zkušenostech z letošního roku připravuje Klub seniorů i v roce  2015 pobytový zájezd do známých maďarských termálních lázní Bükfürdö. Odjíždí se 5. března 2015 a návrat je plánován na 8. března. Podrobnější informace získáte v Klubu seniorů. Přihlášky je nutné podat do 9. ledna 2015.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English