Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2014 / Hranická radnice 7. listopadu 2014


obsah:

Hranická radnice 7. listopadu 2014

Dopravu v Hranicích komplikuje oprava cesty

Doprava  - První polovina listopadu je v Hranicích dopravně komplikovaná. Ředitelství silnic a dálnic totiž opravuje třídu Čs. armády, což znamená výrazné omezení provozu na  důležité komunikaci I/35 na Valašské Meziříčí.  Ten bude pouze jednosměrný, a to ve směru od  Valašského Meziříčí směrem na Lipník.  Objízdná trasa pro tranzitní dopravu na Valašské Meziříčí  povede přes  Bělotín, Kunčiče a Špičky.  

Oprava má probíhat od  3. do 18. listopadu v úseku od křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše  ke křižovatce Přísady. Řidiči osobních aut, kteří se budou chtít dostat na druhou stranu Bečvy, mohou odbočit z ulice Hranická doprava do ulice Mlýnské. Pro osobní auta bude totiž otevřen průjezd přes hranický jez. Upozorňujeme ale, že křižovatka  Tř. Československé armády s ulicí Kpt. Jaroše bude pro odbočení doleva do města uzavřena. Zde projedete pouze opačným směrem – z ulice Kpt Jaroše doprava na výpadovku na Lipník.

Rekonstrukce povrchu silnice bude rozdělena na dvě části. Pokládka nového povrchu, která si vyžádá úplnou uzavírku komunikace, by měla probíhat o obou víkendech – tedy 8. a 9. listopadu a 15 – a 16. listopadu. Investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava si vyžádá  řadu úprav v dopravě a  větší ohleduplnost řidičů. Bude také nutno počítat s určitou časovou rezervou při průjezdu městem.  Doporučujeme sledovat dopravní značení a informace v médiích a na webu města.

Dobrou zprávou pro řidiče naopak je, že se zprovoznila ulice Jurikova a části ulice Teplická, kde skončila oprava vozovky za více než dva miliony korun.  Také ulice Tovární i navazující prostor točny před  průmyslovou zónou již má nový povrch.  Oprava těchto dvou ulic byla  finančně o něco náročnější. Jen rekonstrukce ulice stála 5  milionů korun, zhruba stejně jako oprava točny. Na tu ale přispělo 1,125 milionem korun šest firem, umístěných v průmyslové zóně. 

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí - Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se mění. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele,  nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě dosavadní právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohli. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území", ,,zahrada", ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce či v katastru nemovitostí. 

Klub seniorů si připomněl deset let činnosti

Klub seniorů si připomínal deset let činnosti

Sociální  - Deset let činnosti Klubu seniorů v nové podobě si na setkání s místostarostkou Pavlou Tvrdoňovou a zástupkyní vedoucího odboru školství a sociálních věcí Janou Černou připomněly členky jeho vedení. Ocenění za svoji práci převzaly Danuše Čajková (zcela vpravo) a Dagmar Strnadová (uprostřed), které Klub dlouhá léta vedly. Spolu s nimi se setkání zúčastnila i Zdenka Vymětalíková, (2. zleva) která ve vedení nahradila D. Čajkovou.    

Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek se chýlí ke konci

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem dle níže uvedeného harmonogramu (harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz)

Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky. Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes. V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře Ekoltesu ve Zborovské ulici.

Větší množství biologického odpadu je pak možno odevzdat přímo na kompostárně (areál skládky Jelení vrch).

Kaly z ostravských lagun se v Hranicích nespalují

Životní prostředí – Ropné kaly ze skládky odpadů v ostravských lagunách se v hranické cementárně nespalují ani spalovat nebudou.  To je jednoznačná odpověď na obavy, které zazněly od některých hranických občanů. Hranické radnici to potvrdil technický ředitel Cementu Hranice, a.s.  Roman Michalčík.

Současná skládka odpadů s. p. DIAMO v Ostravě známá pod názvem laguny OSTRAMO vznikala ukládáním odpadu z rafinérské výroby již od konce 19. století. Od roku 1965 zde byl ukládán také odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. Od konce 70. let bylo zvažováno ukončení provozu z důvodu havarijních úniků látek z lagun a negativního vlivu na životní prostředí. Výroba ale skončila až v roce 1997.

Od roku 2007 likviduje  laguny sdružení Čistá Ostrava. Mimo jiné z kalů vyrábí palivo přimícháním vápna a uhelného prachu. To v minulosti spalovala cementárna v Čížkovicích  v severních Čechách. Hranická cementárna již před několika lety spekulace o možnosti jeho spalování v Hranicích odmítla, stejně jako nyní.

Provoz Cementárny je sledován i z hlediska ochrany ovzduší. Zařízení „výroba slínku“, je podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečištění ovzduší uvedeným v bodě 5.1.2. Výroba cementářského slínku v rotačních pecích přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Je to zařízení o výrobní kapacitě větší než 500 t za den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t za den a jeho provozování je povoleno integrovaným povolením.

Provozovatel takového zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s tímto integrovaným povolením, včetně podmínek provozu, stanovených v provozních řádech a dalších dokumentech, schválených v rámci integrovaného povolení. Dále je provozovatel povinen ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí.

Hlavním cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním.

Odměna členům volebních komisí se vyplatí později

Vnitro – Výplata odměny členům volebních komisí se musí o něco odložit. U Krajského soudu v Ostravě byl totiž  23. října podán návrh na neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva Hranic.

Podaný návrh znamená, že činnost okrskových volebních komisí nebude ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb státní volební komisí, ale nejdříve dnem nabytí právní mocí rozhodnutí soudu, pokud bude návrh na neplatnost hlasování zamítnut. Do doby, než dojde k ukončení činnosti okrskových volebních komisí, tak nelze vyplatit zvláštní odměnu za výkon funkce člena okrskové volební komise.

Upozornění na uzavření úřadu

Městský úřad  - Upozorňujeme, že Městský úřad Hranice bude v pátek  14. listopadu z technických důvodů mimo provoz a uzavřen. Důvodem je přepojování  na novou trafostanici. 

Dále upozorňujeme, že oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Purgešově ulici 1399 bude v z provozních důvodů uzavřeno pro veřejnost vždy v pátek v termínech 7., 14., 21 a 28. listopadu. Děkujeme za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 10. do 14. listopadu otevřeno pro veřejnost ve středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí je od 8 hodin naplánován podzimní úklid vnitřních a venkovních prostor Klubu seniorů. Vítání jsou všichni ,kteří se do úklidových prací zapojí. Nářadí a náčiní s sebou.

V úterý je v plánu turistický výlet do Všechovic a okolí. Odjíždí se z autobusového nádraží do Všechovic v 8.45. Ve Všechovicích je v plánu návštěva místního muzea, poté pěší túra přes Rouské a Malhotice zpět do Všechovic, (cca 7 km), občerstvení v hospodě U Koblihů, poté zpět do Hranic. Autobus odjíždí ze Všechovic v 15.15,  15.50 nebo 17.15.

Ve středu je od 8 a 9 opět zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11  rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English