Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Články na téma odpadové hospodářství


obsah:

Další novinka v separaci komunálních odpadů.

Město Hranice, zastoupeno Odborem životního prostředí, zajistilo rozmístění 5 speciálních kontejnerů v barvě, odstín slonovinová kost, určených ke sběru starého šatstva, starých bot, bytového textilu a použitých hraček. Je vhodné uvedené komodity vhazovat do kontejnerů čisté a zabalené v sáčcích.

bílý kontejner

Každý z nás ročně vyprodukuje cca 15 kg starého šatstva, které je však v současné době ukládáno, ve velké míře, jako součást odpadu na skládku. V rámci spolupráce se společností REVENGE, a.s. z Boskovic, která výše uvedené komodity zdarma sbírá, třídí, recykluje, je v Hranicích prozatím rozmístěno 5 ks kontejnerů, které jsou majetkem společnosti REVENGE, a. s. Občané mohou staré šatstvo, boty a hračky odkládat v těchto lokalitách: sídliště Struhlovsko, u sokolovny - ul. Tyršova, Tř. 1.máje - poblíž prodejny Hruška, ul. Zborovská - u Gymnázia, místní část Drahotuše - u ZŠ. REVENGE, a.s. bude kontrolovat stav naplnění kontejnerů a zajišťovat pro Město Hranice zdarma jejich vývozy.

REVENGE, a. s. zpracovává 400 až 500 tun „odpadu" měsíčně. Z tohoto množství část textilu slouží opětovně ke svému původnímu účelu, část je recyklována dle druhu (peří, svetrovina, denim, bavlna...) a dále zpracována do ekologického produktu - např. čistících tkanin, stavebních izolací, které mají průmyslové využití. Jen poměrně malý zbytek se termicky zhodnocuje. Celý projekt byl s ohledem na sběr starého šatstva konzultován s Charitou Hranice, která nemá proti jeho zavedení námitek.

Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů omezíte zavážení skládky na Jelením kopci. Vložením Vašeho šatstva, bot a starých hraček do kontejneru barvy slonovinové kosti vykonáte další krok na cestě správným směrem v oblasti životního prostředí.

Společnost REVENGE, a. s. provede po cca 1-2 měsících vyhodnocení sběrů z jednotlivých kontejnerů a může dojít i k případnému přemístění kontejnerů, nebo k rozšíření sběrové sítě o další kontejnery. Vše záleží na Vás.

V Hranicích aktuálně můžete třídit plast, papír, sklo barevné a bílé, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady, drobné elektrozařízení, šatstvo, staré boty, bytový textil a hračky.

Červená - nová barva v třídění odpadu

Odbor životního prostředí zajistil od společnosti Asekol 4 ks červených stacionárních kontejnerů, určených k odevzdávání vysloužilých spotřebičů. Tyto červené kontejnery jsou určeny pro drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další.

červený kontejner

Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a baterie. Výhodou je, že obyvatelé s drobnými elektrospotřebiči již nemusí až na sběrný dvůr. Kontejnery jsou rozmístěny v již vzniklých separačních stáních na tříděný odpad, v těchto lokalitách: Hromůvka u domu č.p. 1874, Tyršova ulice u domu č.p. 880/1 (u sokolovny), Studenstská ulice 1384 a v místní části Drahouše - ulice Lipnická 5 ( u prodejny Jednoty). Vývoz a obsluha kontejnerů je pro město Hranice bezplatná, náklady bude hradit Kolektivní systém Asekol.

Díky třídění elektrozařízení šetříme životnímu prostředí řadu surovin

Město Hranice už několik let poskytuje možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. I v letošním roce jsme obdrželi environmentální vyúčtování, díky kterému můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů, nebo nebezpečného odpadu. Tyto informace Městu Hranice poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro Město Hranice zajišťuje sběr a recyklaci tříděných elektrozařízení. V roce 2010 celkem Město Hranice odevzdalo k recyklaci 1258 televizí a 708 monitorů.

co přinese televize

Tím došlo k úspoře 292 kWh elektřiny, 5 795 litrů ropy, 1 473 163 m³ vody a 13 227 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 78 tun CO2 ekvivalentních a produkci nebezpečných odpadů o 297 tun.

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy, nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování.

Přestože analýza společnosti ASEKOL, s.r.o. byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje i recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Poděkování Odboru životního prostředí Městského úřadu v Hranicích si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

Kompostárna

Kompostárna  Hranice, patřící společnosti EKOLTES Hranice, a. s., byla uvedena do provozu v roce 2009. Na její výstavbu získala společnost EKOLTES Hranice, a. s.  dotaci ze Státního fondu životního prostředí České Republiky z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4, zkvalitnění nakládání s odpady. Kompostárna je situována na jihovýchodním okraji katastrálního území obce Bělotín, v areálu stávající Řízené skládky odpadů S– OO Bělotín, na ploše, tvořené původním terénem a z části i rekultivovaným  tělesem staré  skládky  tuhého komunálního odpadu.  

V současné době zde dochází ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů,  především  z údržby veřejné zeleně. Kompostování je prováděno v otevřených kompostovacích krechtech, které jsou  umístěny na vodohospodářsky zabezpečených, izolovaných a zpevněných plochách ze silničního betonu. Rozklad bioodpadu probíhá aerobním odbouráváním a přeměnou organické substance. Celý proces se člení na drcení části odpadu (dřevitý materiál), promísení a navršení materiálů do krechtů, obracení krechtů pomocí nakladače v cca týdenních intervalech a prosévání hotového kompostu. Podle počasí a průběhu teplot jsou krechty zavlažovány.  Vzniklý kompost bude používán pro účely sadových úprav, prováděných ve městě Hranice. Provoz je navržen jako samostatně provozovaná část s cílem minimalizovat objemové množství skládkovaných biologicky rozložitelných frakcí komunálního odpadu.

Město Hranice,  na základě dotačního titulu na podporu zpracování biologicky rozložitelných odpadů,  rozmístilo na sídlištích speciální  kontejnery hnědé barvy, které slouží ke shromažďování bioodpadů z domácností. Tyto kontejnery byly rozmístěny na vytypované lokality v prosinci 2009. Žádáme občany o kázeň při třídění. Do kontejnerů můžete  odhazovat biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, bez igelitových sáčků. Plast a ostatní komunální odpad by celý obsah speciálního kontejneru znehodnotil!Jazykové verze

  • Čeština
  • English