Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Třídění odpadu


obsah:

Třídění komunálního odpadu

V současné době Město Hranice zabezpečuje v Hranicích a místních částech Hranic třídění komunálního odpadu – sklo barevné a bílé, papír, plasty a nápojové kartony. Koncem roku 2009 přibylo také 53 kontejnerů na bioodpad z domácností, které jsou rozmístěny na hranických sídlištích. V ostatních částech města a v místních částech jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (jarní a podzimní úklid). V místních částech Hranic je jedenkrát ročně organizován mobilní sběr nebezpečných odpadů oprávněnou osobou.

Sklo, papír, plasty, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady (BRKO)

Systém separovaného sběru komunálního odpadu byl na území města Hranic zaveden v roce 1995. Jedná se o systém primárního třídění u producenta odpadu - vychází se ze základního principu roztřídění domovního odpadu již v domácnosti na komodity sklo barevné a bílé, papír, plast a nápojové kartony, BRKO, které jsou producentem ukládány do kontejnerů na vybudovaných stanovištích.
Na celém území města Hranic a v místních částech jsou rozmístěny kontejnery, které jsou barevně rozlišeny (plast žlutá barva, sklo barevné zelená barva, sklo bílé bílá barva, papír modrá barva, nápojové kartony oranžová barva). Na hranických sídlištích se nachází 53 kontejnerů o objemu 1 100 l hnědé barvy, které slouží na BRKO. Kontejnery na plast a papír se spodním výsypem jsou postupně nahrazovány novými kontejnery s horním výsypem. Kontejnery na sklo a nápojové kartony nadále zůstanou se spodním výsypem. Sběr, svoz a odběr vytříděných složek z komunálního odpadu provádí spol. EKOLTES Hranice, a.s. Plast a nápojový karton předává dále na třídící linku společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., provozovna Kopřivnice. Vytříděný papír je odvážen na dotříďovací linku společnosti PARTR spol. s.r.o., Šenov u Nového Jičína a předáván společnosti A.S.A. spol. s.r.o. Sklo barevné i bílé společnost EKOLTES Hranice, a. s. odváží do firmy VETROPACK MORAVIA GLASS a.s., Kyjov. Bioodpad je zpracováván na kompostárně společnosti EKOLTES Hranice, a. s., která byla uvedena do provozu v roce 2009.

Město Hranice je zapojeno do systému sdruženého plnění EKO‑KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva"). Na základě této smlouvy město získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady, spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

V rámci Krajské soutěže „ O Keramickou popelnici", kterou pořádá společnost EKO-KOM, a. s. ve spolupráci s Olomouckým krajem, se město Hranice v roce 2009 umístilo na 4. místě v množství vytříděného odpadu na občana.

Množství vytříděného odpadu (v tunách za rok)

Název odpadu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

plasty

111,79

137,55

156,99

139,39

163,55

186,38

 182,16

sklo

136,54

185,41

181,98

187,07

171,76

170,36

189,412

papír

173,84

230,54

354,20

354,59

338,67

311,3

279,578

nápojové kartony

4,48

6,67

7,16

9,00

7,75

10,03

   8,86

BRKO

0

0

0

0

0

22,45

 30,64

Množství vytříděného odpadu na 1. obyvatele

Název odpadu

2008 (kg/osoba)

2009 (kg/osoba)

2010

(kg/osoba)

2011

(kg/osoba)

plasty

7,22

8,536

9,8

9,581

sklo

9,69

8,958

8,958

9,963

papír

18,37

17,677

16,369

14,705

nápojové kartony

0,466

0,404

0,527

0,466

celkem vytříděného  odpadu

35,746

34,39

35,654

34,715

Počet kontejnerů na tříděný odpad (stav k 10/2011)

Počet kontejner. hnízd

Počet kontej.
na plast

Počet kontej.
na sklo barevné

Počet kontej.
na sklo bílé

Počet kontej.
na papír

Počet kontej.
na nápojové kartony

Počet kontej.
na BRKO

Počet kontej. na  vyřazené elektro

Počet kontej. na  starý textil, obuv, hračky

124

158

104

35

113

48

53

4

5

V tabulkách v příloze 1 jsou uvedena stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, současný počet kontejnerů na stanovišti.příloze 2 naleznete Seznam zařízení ke sběru, výkupu využívání a odstraňování odpadů.
příloze 3 naleznete informace o sběrném dvoru firmy Ekoltes Hranice a.s.
Při návrhu počtu kontejnerů se vycházelo ze schváleného plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje, s cílem snižování množství ukládaného komunálního odpadu na skládky.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English