Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Upozorňujeme na povinnosti původců odpadů


obsah:

Upozorňujeme na povinnosti původců odpadů

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady (dále jen „původce odpadů“) je povinna nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s platnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Veškeré platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství naleznete na http://www.mzp.cz/.

Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene ustanovení odpadového hospodáře.

Podle ustanovení § 16 zákona o odpadech má původce odpadů několik základních povinností:

1.      Zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6

Původce odpadů je povinen zařazovat odpady podle Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb. Původce odpadů a oprávněná osoba zařazují odpad pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadu. Odpady se zařazují do skupiny podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká a poté je odpadu přiřazen číselný kód odpadu a jeho kategorie (odpad nebezpečný/ostatní). Zařazování odpadů slouží k evidenci a jednotné identifikaci odpadů a způsobů nakládání s nimi. Vymezení kategorie ostatních (O) a nebezpečných (N) odpadů je základním dělením odpadů. Nakládání s nebezpečnými odpady je spojeno s přísnějším právním režimem.

2.      Zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a)      předcházení vzniku odpadů

b)      příprava k opětovnému použití

c)      recyklace odpadů

d)     jiné využití odpadů, například energetické využití

e)      odstranění odpadů

3.      Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu odpadů nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona o odpadech nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tímto oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

4.      Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, ne-jsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

5.      Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

Každý původce je povinen vzniklé odpady odděleně shromažďovat dle kategorií a druhů (např. plasty, papír, sklo, železo, směsný komunální odpad, znečištěné tkaniny, oleje, biologický odpad, jednotlivé druhy stavebních odpadů apod.) Z komunálního odpadu musí být vždy vytříděny využitelné složky komunálního odpadu.

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

6.      Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

7.      Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem

8.      Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy

9.      Ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem o odpadech podle § 15

Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

10.  Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English