Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad / Zákon o odpadech se mění


obsah:

Zákon o odpadech se mění

Od 1. října 2013 se částečně změnil Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a to novým zákonem č. 169/2013 Sb. Změny v zákoně se týkají především původců odpadů a oprávněných osob.

Hlavní změny platné od 1. 10. 2013.

§ 2 odst. 3

Zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

§ 3 - Změna definice odpadu

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.

§ 6 - Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií

V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v Katalogu odpadů jako nebezpečný, smíšený nebo znečištěný odpad některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností.

Pozn. § 7 odst. 1

Nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a H15 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená ministerstvem, ostatní nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "pověřená osoba").

§ 15 - Odpadový hospodář

Bylo zrušeno omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.

§16 - Povinnosti původců odpadů

Byla zrušena povinnost původců odpadů žádat o souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady, t.j. shromažďování. Pro jiné nakládání s odpady, t.j. sběr, výkup, skladování, úprava, využití a odstranění se souhlas dále uděluje.

§ 44

Zrušena povinnost původců odpadů  zpracovávat plán odpadového hospodářství. Zůstává však povinnost pro obce.

Další změny v paragrafech:

§ 30 - 31 j - Změna v povinnostech při nakládání s bateriemi a akumulátory

§ 34 - Změna v povinnostech při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého

§ 36 - 37e - Změna v povinnostech při nakládání s autovraky

§37 f- 37 p - Změna v povinnostech při nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením

Změny v přílohách:

Ruší se přílohy č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek).

Změny platné od 1.1.2014

§ 38 a - 38 b - Nové povinnosti pro zpětný odběr pneumatik

Změny platné od 1.10.2014

§ 39 - Nové povinnosti a změny při evidenci a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahující PCB a odpadů PCB

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst.2 aprovozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení. To neplatí v případě údajů o zahájení provozu zařízení podle § 14 odst. 1, pokud byl provoz zařízení zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování. V případě, že provoz zařízení podle § 14 odst. 1 není zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu k jeho provozování, je provozovatel zařízení povinen do 15 dnů informovat o této skutečnosti krajský úřad, který souhlas vydal.

Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy a o volné kapacitě skládky k 31. prosinci předchozího roku krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky.

§ 40 - Změny v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu

Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Zákon č. 169/2013 Sb. najdete na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=169&r=2013.

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English