Cesta: Životní prostředí / Lesní hospodářství, myslivost / Lesní hospodářství


obsah:

Lesní hospodářství

Lesy v Hranicích a místních částech

Lesní pozemky, rozprostírající se v katastrálním území města Hranice a jeho místních částech, zaujímají plochu cca 703,53 ha a to převážně v lesních komplexech na obou stranách Moravské brány v nadmořské výšce od 240 m n.m. (niva řeky Bečvy) do 550 m n.m. (v blízkosti obce Středolesí). Lesní hospodářství, jehož posláním je zabezpečit trvale udržitelné a současně efektivní hospodaření, které se liší s měnící se nadmořskou výškou, je jedním z nejvýznamnějších složek životního prostředí. Lesní hospodářství zabezpečuje nejen funkce hospodářské, ale také celou řadu celospolečenských funkcí. Výsledkem nemohou být pouze ekonomicky měřitelné výstupy, ale i zlepšení životního prostředí, které ovlivňuje zdraví a psychickou pohodu lidí. V tomto smyslu usměrňuje naše lesní hospodářství také zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Na dodržováním tohoto zákona, právních předpisů a rozhodnutí, vydaných na jeho základě, dohlíží orgány státní správy lesů. Současně dohlíží, zda vlastníci, popřípadě nájemci těchto lesů, hospodaří podle schválených plánů, nebo převzatých lesních hospodářských osnov. Ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě i opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí.

Městské lesy

Město Hranice vlastní 245,38 ha lesních pozemků, které se nacházejí v 10 katastrálních územích, a sice Bělotín (52,84 ha), Drahotuše (28,49 ha), Hranice (113,72 ha), Radíkov u Hranic (4,13 ha), Slavíč (4,45 ha), Středolesí (13,39 ha), Uhřínov u Hranic (13,29 ha), Valšovice (2,29 ha), Lhotka u Hranic (3,91 ha) a Velká u Hranic (8,57 ha). Hospodaření v městských lesích obstarává na základě nájemní smlouvy společnost EKOLTES Hranice, a.s. Toto hospodaření je prováděno v souladu s lesním hospodářským plánem, který byl vypracován na 10 let a je platný od 1.1.2001. V roce 2004 byla městu povolena změna lesního hospodářského plánu, z důvodu změny vlastnických poměrů, kterou vzrostla plocha městských lesů z původních 237,24 ha na současných 245,38 ha. V návaznosti na tuto změnu bylo zažádáno o účast v regionální certifikaci lesů, jež jsou ve vlastnictví města Hranic. V březnu letošního roku Město Hranice obdrželo od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem osvědčení o účasti v certifikaci lesů. V praxi certifikace znamená, že hospodaření v lesích je hodnoceno třetí nezávislou osobou. Hodnotí se, zda hospodaření v lesích splňuje kriteria trvale udržitelného hospodaření v lesích, tj. zda odpovídá ekologickým, ekonomickým a sociálním standardům. Výsledkem tohoto procesu je vydání osvědčení vlastníkovi lesa. Výhoda získaného osvědčení se projeví především v oblasti obchodu, kde certifikace napomáhá k lepšímu uplatnění surového dříví a výrobků ze dřeva na trhu i ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Zároveň však toto osvědčení vlastníka zavazuje, aby nadále zvyšoval úroveň hospodaření v lesích.

Oblast lesního hospodářského celku (LHC) pro lesy v majetku města Hranice se rozkládá na území čtyř přírodních lesních oblastí:

 • Nízký Jeseník
 • Hornomoravský úval
 • Kelečská pahorkatina
 • Podbeskydská pahorkatina

  Oblast LHC se rozkládá na rozhraní Krkonošsko jesenické soustavy a Západní vněkarpatské sníženiny. Z hlediska geologického je území LHC tvořeno zvrásněnými horninami prvohor - kulmu. Z pedologického hlediska v převážné části LHC převažuje kambizem typická, místy pseudoglejová z břidlic a drob české vysočiny, popřípadě doplněný slinitými jíly. Nivní oblasti jsou tvořeny glejovou fluvizemí, přecházející v typickou fluvizem se sprašovými hlínami. Oblastí LHC prochází evropské rozvodí Odra - Dunaj. LHC tak spadá do úmoří Černého moře, malou částí na východě pak do úmoří Baltského moře. Celá oblast náleží k povodí řeky Bečvy. Nejvýznamnějšími svodnicemi jsou potoky Ludina, Žabník a Bradenský potok, vlévající se do Veličky. Klimaticky spadá LHC do oblasti mírně teplé s podoblastí MT7, MT9 a MT10 - mírně teplé, pahorkatinové, s mírnou zimou.

  Lesní hospodářský celek je charakteristický tím, že přibližně polovina jeho výměry je tvořena drobnými lesními parcelami, roztroušenými na velké katastrální výměře. Mnohé z těchto parcel jsou součástí větších lesních komplexů. Na lesním majetku byly v uplynulých letech prováděny především nahodilé těžby a to jak těžba kůrovcová, tak těžba, způsobená větrnými kalamitami. Jelikož značná část majetku byla od roku 1993 předmětem vydávání majetku z vlastnictví státu, byly zde prováděny především těžby výchovné a mýtní úmyslné těžby ze stávajících LHP. Obnova porostu byla ve většině případů řešena jako důsledek kalamit a náprava kalamitního stavu.
  Je třeba dbát na posílení stability, udržení biodiverzity a v listnatých a smíšených porostech na včasné odstraňování předrostů a obrostů.
  Na stavu a vývoji lesních porostů se výrazně podílí celá řada škodlivých činitelů. Z abiotických je to především vítr a sucho. Sucho je spolu s ostatními činiteli (zvěř, buřeň) hlavní příčinou vysokých ztrát při zalesňování a výrazným faktorem rozvoje dalších biotických činitelů. Z biotických činitelů nejvíce ohrožují smrkové porosty kůrovci, houby (nejvíce václavka) a u čerstvě zalesněných kultur klikoroh borový. Značně vitální je na LHC buřeň a to díky bohatým stanovištím. Podrostní způsob hospodaření je tím pádem ztížen.
  Významná výměra majetku plní účel příměstských a rekreačních lesů města Hranic.

Hospodářské cíle města Hranic jako vlastníka lesa:


Základní cíle:

 • Obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů
 • Uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření, využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, biodiverzita, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit užitečné funkce lesa, zůstanou trvale zabezpečeny.

Ochrana lesů

Ochrana lesa proti biotitickým činitelům (kůrovcům) spočívá v odchytu brouků do klasických stromových lapáků a deskových lapačů.
V lesích města Hranic se každoročně do 30. března pokládá 10 ks stromových lapáků ve dvou sériích a 20 ks deskových lapačů. Do 20.dubna se do deskových lapačů vyvěšují feromonové odparníky.
Jednou za 7 až 10 dní se provádí kontrola počtu odchycených kůrovců v jednotlivých lapačích a lapácích. Po 6 týdnech se feromony obměňují. Asanace stromových lapáků se provádí odkorněním nebo chemickým postřikem.Jazykové verze

 • Čeština
 • English