Cesta: Životní prostředí / Lesní hospodářství, myslivost / Myslivost


obsah:

Myslivost

Myslivost, jejíž cílem je ochrana zvěře a jejich životních podmínek, cílevědomý chov zvěře a jeho každoroční vyhodnocování, prošla obdobím značných změn. Od 1.1.2003 byla reformou veřejné správy delegována pravomoc prvoinstančních orgánů státní správy na pověřené obce. V tomto období z důvodů končících nájemních smluv - březen 2003, mezi vlastníky honebních pozemků a jejich uživateli, bylo zákonnou povinností uvést stávající honitby do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, eventuelně vytvořit honitby nové, odpovídající současným právním předpisům.Tímto procesem vzniklo ve správním obvodu města Hranic 26 honiteb (viz. Příloha č. 1). Z tohoto počtu jsou 2 honitby vlastní (honitba Olšovec, která je ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. a honitba Valšovice, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje) a 24 honiteb společenstevních. Celková výměra všech honebních pozemků činí v současné době 27 576 ha honebních pozemků v následujícím členění podle jednotlivých druhů kultur :

Druh kulturyvýměra  (v ha)
Zemědělská půda 18 909
Lesní půda 6 961
Vodní plocha 365
Ostatní plocha 1 341

Ve všech honitbách je jednotlivými uživateli zabezpečena cílevědomá činnost v krajině, která má některé nezastupitelné funkce, jako např. péči o zvěř, včetně přikrmování, regulaci některých druhů zvířat, realizaci veterinárních a zdravotních opatření u zvěře apod..

Stavy zvěře

Ve všech honitbách je dnes hlavní zvěří zvěř srnčí. Stavy této zvěře se na rozdíl od stavů drobné zvěře (zajíce polního a bažanta obecného) nesnižují. Jelení zvěř je předmětem řádného mysliveckého hospodaření v 1 honitbě a zvěř dančí ve 2 honitbách správního obvodu města Hranic. V ostatních honitbách se tyto druhy zvěře vyskytují sezónně. V některých honitbách, bezprostředně navazujících na lesy ve správě VLS Lipník nad Bečvou, byly v minulých letech zaznamenány a ze strany dotčených vlastníků také uplatněny škody, způsobené jelení zvěří, převážně na mladších smrkových porostech.

Černá zvěř (prase divoké) se v poslední době vyskytuje v naprosté většině honiteb, kde je na základě vzniku škod na zemědělských plodinách předmětem odlovu.

Rejstřík honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Hranice  (příloha)

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English