Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Čisté ovzduší pro Moravskou bránu / „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ se rozbíhá


obsah:

Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ se rozbíhá

Logo OPŽPSdružení společností ENVItech Bohemia, s.r.o. a ENVINET a.s. (dále zhotovitel projektu) zahájilo dne 1.6. 2011 realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu/Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích. Město Hranice získalo na tento projekt v roce 2009 dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ČR. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životního prostředí.

V první fázi realizace došlo k vytipování dvou měřicích míst na území města Hranic, kam zástupci zhotovitele projektu umístili měřící přístroje a po dobu 4 týdnů se sbírala data o stavu znečištění ovzduší. Sledováno je zejména překročení limitních hodnot O3, NO2, CO, SO2, těkavých organických látek a NH3 dle NV 597/2006 Sb. Dále jsou odběrovými zařízeními odebírány na filtry každý 6. den po dobu 24h vzorky prašného aerosolu frakce PM10 (jemné prachové částice o velikosti do 10μm), které jsou následně analyzovány v akreditované laboratoři. Z výsledků analýzy budou přesně stanoveny hmotnostní koncentrace ukazatelů znečištění ovzduší, zejména polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Pasivními vzorkovači se sledují také koncentrace vybraných těkavých organických látek (benzen, toluen, xyleny, ethylbenzen, styren). Odebrané vzorky se opět analyzují v akreditované laboratoři. Takto se budou měření opakovat na dalších vybraných místech do předpokládaného termínu ukončení 31.8. 2012.

Získaná data jsou přenášena do databáze automaticky (bezdrátový přenos dat). Příslušný software zajistí jejich ukládání a zpracování. Pro tyto účely zhotovitel projektu dodal speciální server společně s další výpočetní technikou, která je umístěna v sídle Městského úřadu Hranice.

Výstupem projektu budou 3 tzv. moduly – Imisní, Dopravní a Emisně-imisní. Imisní modul představuje souhrn znečištění ovzduší dle sledovaných ukazatelů znečištění, zejména plynných škodlivin. Součástí Dopravního modulu bude tvorba dopravního modelu města, výpočet emisí z dopravy a hodnocení úrovně znečištění ovzduší z dopravy s vazbou na hustotu dopravy na místních komunikacích města a na krajských silnicích. Základem Emisně-imisního modulu budou data o emisích, získaná v součinnosti s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší na území města. Údaje o naměřených hodnotách, údaje o odběrech, emisích a údaje z dopravního modulu, budou přeneseny do informačního systému na speciální web. Všechny vstupy budou sloužit k vytvoření modelu znečištění ovzduší v mapových podkladech. Model bude validován na naměřené koncentrace imisí vždy 1x za čtvrt roku po aktualizaci emisního hlášení od zdrojů znečišťování ovzduší.

První vytvoření modelových map bude možno provést rok po zahájení prvního měření.

Kontaktní osoba zhotovitele projektu:  Ing. František Němec, ENVItech Bohemia, s.r.o.

Kontaktní osoba MěÚ Hranice: Ing. Ivana Zaoralová, vedoucí odboru životního prostředí, 581 828 340Jazykové verze

  • Čeština
  • English