Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / 2012 - Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


obsah:

2012 - Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dne 1.9.2012 nabývá účinnost nový zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon byl dne 13.6.2012 zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, částka 69/2012. Nový zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu, prezentovanou zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel a prováděcích předpisů. V průběhu účinnosti dosavadního zákona došlo k jeho mnohonásobné novelizaci, v důsledku čehož se považoval za již relativně nepřehledný a pro běžné uživatele obtížně použitelný. Proto bylo přistoupeno k vydání zákona zcela nového.

Zákonodárci si od nové právní úpravy slibují ústup od současného trendu převážně stagnujícího vývoje emisí a kvality ovzduší, kdy v některých sektorech, např. v dopravě, lze sledovat dokonce zhoršování emisní bilance, a to přesto, že česká legislativa v plné míře transponuje legislativní požadavky Evropské unie v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování. Z provedených analýz dle důvodové zprávy vyplývá, že nástroje, jež má dosavadní zákon o ochraně ovzduší k dispozici, jsou nedostatečné nebo nefunkční a nevedou k plnění cílů stanovených českou a evropskou legislativou. Zefektivněny mají být především programové nástroje, akcentován bude individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší, když bude zohledňován jejich význam a vliv na kvalitu ovzduší. Dojde ke zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší, revizí prochází systém poplatků za znečišťování ovzduší. Motivací bylo také snížit administrativní zátěž adresátů norem a optimalizovat jejich povinnosti. Změn, které nový zákon oproti stávající právní úpravě přináší, je celá řada.

Zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, naleznete zde.   Jazykové verze

  • Čeština
  • English