Cesta: Životní prostředí / Ovzduší, jeho ochrana / Varujeme před spalováním plastů


obsah:

Varujeme před spalováním plastů

Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech 
- zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí

Vážení občané,

spalování ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, především ovzduší. Při spalování jiných látek, než ekologických paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší s jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovní krby a kotle atd.), nebo na otevřeném ohništi, dochází ke znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví lidí.

Spalováním „plastů" (např. PET lahví, nebo jiných plastových obalů), které obsahují celou řadu chemických přísad, dochází k uvolňování těchto přísad ve formě plynu, kdy může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin, než např. v průměrné spalovně.

Proto opakovaně upozorňujeme:

A. Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy – PVC např. kelímky, lahve, domácí zboží a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních řetězcích lidí.

B. Při spalování polystyrénů, např. šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických příborů, výpar z jejich hoření může poškodit oči i sliznice.

C. Při spalování polyuretanů (žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla) se uvolňuje žlutý kouř, který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.

D. Při spalování gumy, dřeva, ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií, olejů, azbestu a elektronických součástek, se uvolňují další jedovaté plyny.

Proto Odbor životního prostředí Městského úřadu Hranice upozorňuje, abyste se vyvarovali zneškodňování odpadu spalováním v kamnech, kotlích, či v otevřených ohništích!

Upozornění na dodržování povinností dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí (MěÚ Hranice, OŽP), informuje a upozorňuje na povinnosti, které pro fyzické osoby a provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyplývají. Fyzické osoby a provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší jsou, mimo jiné, povinni:

  • uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů

  • dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti

  • v otevřených, ohništích, zahradních krbech, nebo v grilovacích zařízeních, spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, která jsou určená výrobcem a nejsou kontaminována chemickými látkami (viz § 12 odst. 1 písm. a) a e) a § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší).

Za nedodržení těchto povinností, tedy ve všech třech výše uvedených případech, hrozí pachateli dle zákona o ochraně ovzduší pokuta ve výši od 500 do 150 000 Kč!

 MěÚ Hranice, OŽP, proto upozorňuje:

  • nespalujte v malých spalovacích zdrojích s jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovních krbech a kotlech atd.) jiné látky, než paliva, pro jejichž spalování je tento zdroj jeho výrobcem určen!

  • nespalujte v otevřených ohništích, zahradních krbech, či v otevřených grilovacích zařízeních, jiné látky, než  dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, pro jejichž spalování jsou tato zařízení  jejich výrobcem určena!

  • neobtěžujte kouřem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních a dodržujte přípustnou tmavost kouře!

  • neobtěžujte zápachem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních a dodržujte přípustnou míru obtěžování zápachem!

Děkujeme

Odbor životního prostředí Městského úřadu HraniceJazykové verze

  • Čeština
  • English