Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí


obsah:

Vodné a stočné pro Velkou a Pod Hůrkou

Kalkulaci vodného a stočného v lokalitách Velká a Pod Hůrkou naleznete v příloze.

více...


EIA na koncepci cyklodopravy v kraji

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že bylo zahájeno zjišťovací řízení ke Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podklady naleznete v přílohách.

více...


Pozor na pálení listí

Podzim se vyznačuje nejen ranními mlhami, ale často i nepříjemnými oblaky kouře, který se převaluje nad zahradami a obtěžuje všechny v okolí. Příčinou bývá pálení listí a dalších rostlinných materiálů. Má to ale háček. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je v otevřeném ohništi možné spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V žádném případě tedy ne vlhké listí.

více...


Lze se vyjádřit k Územní energetické koncepci kraje

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice k vyjádření koncepci„Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace (2015-2040)“.

více...


Stanovisko k programu zlepšování ovzduší je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, předalo Městu Hranice stanovisko „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava – CZ07“. Do stanoviska lze nahlédnout v Informačním systému SEA.

více...


Vlastníci lesa pozor, hrozí kůrovcová kalamita

Počasí přeje kůrovcům. Loňské nadprůměrně suché a teplé léto a následná opakující se mírná zima s minimem mrazových dnů a s minimální sněhovou pokrývkou vytvářejí vhodné podmínky pro jejich šíření, které může snadno přerůst v kalamitu. Proto chceme připomenout všem vlastníkům lesa jejich základní povinnosti v ochraně lesa.

více...


Je zahájena EAI na CTPark

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice zahájení zjišťovacího řízení „CTPark Hranice – ANTAKA (Výroba regranulátu a WPC profilů – mycí a recyklační linka na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů)“.

více...


Závěr zjišťovacího řízení na CTPark

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice závěr zjišťovacího řízení „CTPark Hranice – W2 - Ercé“.

více...


Stanovisko k Plánu pro zvládání povodňových rizik je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice stanovisko „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ a „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“.

více...


Stanovisko k Plánu odpadového hospodářství kraje je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice stanovisko „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025“.

více...


Je vypsána EIA na rozšíření SSI Schäfer s.r.o.

rajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zaslalo Městu Hranice informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti SSI Schäfer s.r.o.“

více...


Je vypsána EIA na Program zlepšování kvality ovzduší

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna CZ07 Střední Morava“

více...


Stanovisko ke strategii rozvoje kraje je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, zaslalo Městu Hranice stanovisko k návrhu koncepce „Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“

více...


Plán odpadového hospodářství kraje je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA.

více...


Návrh koncepce povodí Odry a Dunaje je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce „Národní plán povodí Odry“ a "Národní plán povodí Dunaje" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English