Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Pozor na pálení listí


obsah:

Pozor na pálení listí

Podzim se vyznačuje nejen ranními mlhami, ale často i nepříjemnými oblaky kouře, který se převaluje nad zahradami a obtěžuje všechny v okolí. Příčinou bývá pálení listí a dalších rostlinných materiálů. Má to ale háček. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je v otevřeném ohništi možné spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V žádném případě tedy ne vlhké listí.

Podle tohoto zákona se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V obou případech lze uložit pokutu až  do výše 50 000 Kč. Z tohoto je patrné, že spalování mokrého listí a trávy není přípustné.

Místo pálení je lepší listí kompostovat, nebo na jaře a na podzim, kdy je rostlinného materiálu ze zahrad a zahrádek nejvíce, můžete využít velkoobjemové kontejnery, které město Hranice pravidelně do zahrádkářských oblastní umisťuje. Během roku je možné bioodpad odvést do sběrného dvora na ulici Zborovská Hranicích nebo přímo na kompostárnu v areálu skládky Jelení vrch.

Upozorňujeme, že podle § 1013 občanského zákoníku se vlastník musí zdržet všeho, co působí odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.Jazykové verze

  • Čeština
  • English