Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí


obsah:

Lze nahlédnout do návrhu koncepce na zvládání rizik povodní

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunajea Odry“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA .

více...


V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 17. října v místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

více...


Výsledky soutěže "Malujeme na kontejner" jsou k vidění před zámkem

kontejnery před zámkem

Díla z výtvarné soutěže "Malujeme na kontejner" může vidět na prostranství u zámku. Smyslem soutěže je přiblížit dětem důležitost třídění odpadu a dopad neekologického chování pro celou společnost.

více...


Ministerstvo zaslalo stanovisko k pokračování těžby cementářských surovin

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, zaslalo Městu Hranice závazné stanovisko k posudku „Pokračování těžby cementářských surovin v lomech Hranice a Černotín“. zároveň zaslalo zápis z veřejného projednání konaného dne 17. srpna 2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.

více...


Je vypsána EIA na Strategii rozvoje olomoucké aglomerace

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice návrh koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Olomoucké aglomerace“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

více...


Olomoucký kraj informuje o "kotlíkových" dotacích

Olomoucký kraj nabízí informace o dotacích na výměnu kotlů na své webové stránce

více...


Závěr zjišťovacího řízení záměru „CTPark Hranice

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, zaslalo Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy závěr zjišťovacího řízení na záměr „CTPark Hranice. Jedná se o rozšíření provozu výroby těsnících prvků a výrobků pro dopravní techniku fy Henniges Hranice, s.r.o. do stávajícího, prozatím nevyužívaného objektu v průmyslové zóně CTParku v Hranicích.

více...


Bylo zahájeno zjišťovací řízení k programu kvality ovzduší

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslalo Městu Hranice zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší - Zóna CZ07 Střední Morava“.

více...


Program na zlepšování ovzduší je k nahlédnutí

Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městu Hranice návrh opatření obecné povahy o vydání „Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07“. Veřejné nahlédnutí do návrhu opatření obecné povahy je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3. patro, dveře číslo 406 v termínu od 21. července 2015 do 24. srpna 2015.

více...


Záměr na pokračování těžby v cementářských lomech

Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městskému úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy oznámení o veřejném projednání dokumentace a posudku záměru „Pokračování těžby cementářských surovin v lomech Hranice a Černotín“.

více...


Je vypsána EIA na rozšíření výroby v CTParku Hranice

Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy dokumentaci oznámení záměru „CTPark Hranice – HR2/2“. Jedná se o rozšíření provozu výroby těsnících prvků a výrobků pro dopravní techniku do stávajícího, prozatím nevyužívaného objektu HR2/2 v průmyslové zóně CTParku v Hranicích.

více...


Nová "Zelená úsporám" by měla být jednodušší

Dostupnější dotace, jednodušší počty a rychlejší administraci by měla přinést nová verze výzvy "Zelená úsporám" Ministerstvo životního prostředí ji spustilo první dubnový den. Zájemci si mohou požádat o dotace třeba na zateplení domu či výměnu oken a dveří. Žadatelé si mohou požádat o dotaci na rodinné domy ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

více...


Je vypsána EIA ke koncepci plánů povodí Dunaje a Odry

Ministerstvo životního prostředí zaslalo oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“ a „Národní plán povodí Odry“.

více...


Je vypsána EIA k záměru CTPark Hranice

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal Městskému úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „CTPark Hranice, HR 5“.

více...


Upozorňujeme na povinnosti původců odpadů

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady (dále jen „původce odpadů“) je povinna nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s platnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English