Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Vlastníci lesa pozor, hrozí kůrovcová kalamita


obsah:

Hrozí kůrovcová kalamita, upozorňujeme vlastníky lesů

Počasí přeje kůrovcům. Loňské nadprůměrně suché a teplé léto a následná opakující se mírná zima s minimem mrazových dnů a s minimální sněhovou pokrývkou vytvářejí vhodné podmínky pro jejich šíření, které může snadno přerůst v kalamitu. Proto chceme připomenout všem vlastníkům lesa jejich základní povinnosti v ochraně lesa. Kůrovec se ale může objevit i ve městě, jak ukazuje reportáž České televize

Každý vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, tzn. preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Při přemnožení škůdců v lese je pak povinen činit bezodkladná opatření k jejich eliminaci a ke zmírnění následků jejich působení. Aby byly uvedené povinnosti splněny, je nutné pečlivě dodržovat následující termíny:

  • veškeré polomy, vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklou do 31. března vytěžit, zpracovat a odvézt z lesa ke zpracování, nebo asanovat nejpozději do 31. května běžného roku;

  • veškeré kůrovcové dříví vzniklé po tomto termínu je vlastník lesa povinen vyhledávat, zpracovávat a asanovat bezodkladně;

Pokud nedochází k včasnému odvozu dříví ke zpracování, nebo lze takový stav důvodně očekávat, je nezbytné bezodkladně a účinně asanovat veškeré kůrovcem napadené dříví, které zůstává ležet přímo v lese, nebo na lesních skládkách. Za účinnou asanaci je považováno:

  • odkornění (pouze do vývojového stádia larvy), pokud se vyskytuje již kukla, nebo vyvinutí brouci, lze tento způsob využít pouze za pomoci odkorňovací frézy;

  • chemická asanace postřikem (dle Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa);

  • balení skládek dříví do insekticidních sítí;

  • přímý odvoz ke zpracování (pouze do vývojového stádia larvy), jinak je nutná chemická asanace, protože hrozí odpadávání kůry a šíření kůrovců;

Na základě bionomie lýkožroutů na smrku je možné konstatovat, že nedojde-li u napadeného stromu k jeho včasnému zpracování a asanaci podle výše stanovených zásad a kůrovci zdárně dokončí svůj vývoj, je následně napaden 2-10 násobek objemu dřevní hmoty původně napadeného jedince.

Dodržování uvedených základních zásad ochrany lesa bude předmětem dozorové činnosti Orgánu státní správy lesů a České inspekce životního prostředí. Současně je nutno mít na paměti i další povinnost vlastníka lesa v zájmu trvale udržitelného hospodaření v lesích a to zalesnění holin nejpozději do dvou let o jejich vzniku.

Na základě ustanovení § 37 odst. 1 lesního zákona je vlastník lesa povinen hospodaření v lesích zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který mu zabezpečuje odbornou úroveň tohoto hospodaření. Jeho činnost hradí stát, a proto apelujeme na vlastníky lesa, aby tuto službu maximálně využívali. 

Kontakty na odborné lesní hospodáře ve správním obvodu ORP Hranice dle katastrálních území

 

Revír

Jméno

Katastrální území

Telefon

Jindřichov

Oldřich Michálek

Bělotín, Jindřichov u Hranic, Lučice na Moravě, Nejdek u Hranic, Střítež nad Ludinou,

724 523 645

Střítež

Martin Honka

Boňkov u Hranic, Boškov, Hrabůvka u Hranic, Klokočí, Kovářov u Potštátu, Kyžlířov, Lhotka u Hranic, Lipná, Milenov, Olšovec, Padesát Lánů, Partutovice, Potštát-Dolní Předměstí, Potštát-Horní Předměstí, Potštát-město, Radíkov u Hranic, Středolesí, Uhřínov u Hranic, Velká u Hranic

724 523 644

Opatovice

Ing. Rudolf Žabka

Černotín, Hluzov, Hranice, Hranické Loučky, Hustopeče n./B., Kunčice, Milotice n./B., Opatovice u Hranic, Paršovice, Polom u Hranic, Poruba n./B., Skalička u Hranic, Špičky, Teplice n./B., Valšovice, Vysoká u Hustopečí n./B., Zámrsky, Ústí

725 257 626

Rajnochovice

Ing. Lenka Svěchová

Horní Újezd, Provodovice, Všechovice

724 523 813

Holešov

Ing. Martin Kratochvíl

Býškovice

724 524 162

Paršovice

Ing. Marek Šuba

části k. ú. Drahotuše, Paršovice, Valšovice přiléhající ke Školnímu polesí SLŠ - Valšovice

737 966 077

Týn nad Bečvou

Aleš Tomáš

Dolní Těšice, Drahotuše, Horní Těšice, Malhotice, Rakov u Hranic, Rouské, Slavíč

724 525 187

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English