Město Hranice

Cesta: Územní plánování, mapy / Regulační plány Hranic


obsah:

Regulační plány

Územní plán města Hranic

ZMĚNA Č. 1 regulačním plánu, Drahotuše – NAD VÁPENKAMI

(Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.3 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - stavební zákon)

Změnu č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše – Nad vápenkami vydalo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č. 477/2012-ZM 20 dne 13.12.2012 formou opatření obecné povahy.  Změna č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše – Nad vápenkami nabyla účinnosti dne 1.2.2013.

Projektant – ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický ateliér, M. Majerové 3, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing.arch. Helena Kočišová.

Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Hranice – odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování.

Cílem zpracování změny č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše – Nad vápenkami je ve skupině pozemků označené v regulačním plánu B 3.03 upravit podmínky pro umístění a prostorové uspořádání zejména tak, aby bylo možné stávající objekt na pozemku parc.č. st. 2436 v k.ú. Drahotuše přestavět na rodinný dům.

Do změny č. 1 Regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami a do její dokladové části je možné nahlédnout na Městském úřadě v Hranicích, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice 1.

Dne: 17. 12. 2013

Změna  č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše  - Zahradní

Změnu č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše – ulice Zahradní vydalo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č.186/2011 - ZM 6 dne 16.6.2011 formou opatření obecné povahy. Změna č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše – Ulice Zahradní nabyla účinnosti dne 6.7.2011.

Projektant – ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický ateliér, M. Majerové 3, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing.arch. Helena Kočišová.

Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Hranice – odbor rozvoje města, odbor stavební úřad.

Cílem zpracování změny č. 1 Regulačního plánu, Drahotuše – ulice Zahradní je ve skupině pozemků pro bydlení, označené v regulačním plánu B 1.03, umožnit výstavbu dvojdomků nebo samostatných rodinných domů v souladu s regulačními podmínkami tak, aby nebyla omezena výstavba samostatně stojícího rodinného domu na pozemku sousedním. Ve stávajícím regulačním plánu je ve skupiněB 1.03, na pozemcích označených dvojšipkami, umožněna výstavba pouze dvojdomků. Grafická část Regulačního plánu, Drahotuše – ulice Zahradní nebyla změnou č. 1 dotčena.

Do změny č. 1 Regulačního plánu Drahotuše, ulice Zahradní a do její dokladové části je možné nahlédnout na Městském úřadě v Hranicích, odboru stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice 1.

Dne: 06.03.2012

Regulační plán Hranice - Pod Bílým kamenem

(Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - stavební zákon)
Regulační plán, HRANICE -POD BÍLÝM KAMENEM vydalo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č. 658/2009 - ZM 22 dne 19.2.2009 formou opatření obecné povahy. Regulační plán Hranice - Pod Bílým kamenem nabyl účinnosti dne 21.3.2009.
Projektant - Ing. Arch. Stanislav Vrubel, Architektonický ateliér, Bohuslávká 1326, Lipník nad Bečvou.
Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Hranice - odbor rozvoje města.
Základním cílem Regulačního plánu, Hranice - Pod Bílým kamenem, je v řešené ploše stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezuje veřejně prospěšné stavby. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Řešené území je zakresleno v koordinačním výkrese- viz příloha č.l.
Do Regulační plánu, Hranice - Pod Bílým kamenem a do dokladové části je možné nahlédnout na MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, kancelář č. 327, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, tel. 581 828 204. Do regulačního plánu je dále možno nahlédnout na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad a na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje.

Dne: 27.5.2009

Příloha: koordinační výkres - Regulační plán Hranice - Pod Bílým kamenem

Regulační plán Drahotuše  - Nad Vápenkami

(Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - stavební zákon)

 Regulační plán, Drahotuše - Nad vápenkami vydalo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č.474/2008 - ZM 17 dne 26.6.2008 formou opatření obecné povahy. Regulační plán, Drahotuše - Nad vápenkami nabyl účinnosti dne 3.10.2008.

Projektant - ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický ateliér, M. Majerové 3, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing.arch. Helena Kočišová.

Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Hranice - odbor rozvoje města.

Základním cílem Regulačního plánu, Drahotuše - Nad vápenkami je v řešené ploše stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezuje veřejně prospěšné stavby. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Řešené území je zakresleno ve výkrese širších vztahů - viz příloha.

Do Regulační plánu, Drahotuše - Nad vápenkami a do dokladové části je možné nahlédnout na MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, kancelář č. 327, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice tel. 581 828 204. Do regulačního plánu je dále možno nahlédnout na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad a na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje

Dne: 9.12.2008

Příloha - výkres širších vztahů - Regulační plán, Drahotuše -  Nad Vápenkami

Regulační plán Drahotuše  - ulice Zahradní

(Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - stavební zákon)

Regulační plán, Drahotuše - Ulice Zahradní vydalo Zastupitelstvo města Hranic, usnesením č.475/2008 - ZM 17 dne 26.6.2008 formou opatření obecné povahy. Regulační plán, Drahotuše - Ulice Zahradní nabyl účinnosti dne 3.10.2008.

Projektant - ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický ateliér, M. Majerové 3, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing.arch. Helena Kočišová.

Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Hranice - odbor rozvoje města.

Základním cílem Regulačního plánu, Drahotuše - Ulice Zahradní je v řešené ploše stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezuje veřejně prospěšné stavby. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Řešené území je zakresleno ve výkrese širších vztahů - viz příloha.

Do Regulační plánu, Drahotuše - Ulice Zahradní a do dokladové části je možné nahlédnout na MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, kancelář č. 327, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, tel. 581 828 204. Do regulačního plánu je dále možno nahlédnout na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad a na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje.

Dne: 9.12.2008

Příloha - výkres širších vztahů - Regulační plán, Drahotuše -  ulice Zahradní

Přílohy ke stažení

Jazykové verze