Město Hranice

Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Tématické operační programy / Integrovaný operační program


obsah:

Integrovaný operační program

je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

Kdo může žádat o podporu?

Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další.  

Forma  podpory

Jedná se o nevratnou finanční pomoc (dotace). Míra spolufinancování se vypočítává z celkových způsobilých veřejných výdajů.  

Oblasti podpory

  1. Modernizace veřejné správy
  2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
  3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
  4. Národní podpora cestovního ruchu
  5. Národní podpora územního rozvoje
  6. Technická pomoc

 

 

Jazykové verze