Město Hranice

Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Doprava


obsah:

Operační program doprava

Tento program je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. 

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další. 


Oblasti podpory programu

OP Doprava obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

  1. Modernizace železniční sítě TEN-T
  2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
  3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
  4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
  5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
  6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
  7. Technická pomoc

transevropské dopravní sítíě: je síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest. Základním důvodem jejího zřízení bylo zlepšení dopravní infrastuktury v mezinárodní sféře. Byla schválena Evropským parlamentem v roce 1993.

multimodální doprava: druh kombinované dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu

Jazykové verze