Město Hranice

Cesta: Pro občany / EU, granty a dotace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Podnikání a inovace


obsah:

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Kdo může žádat o dotaci?

Příjemci budou zejména podnikatelské subjekty, vysoké školy, územně samosprávné celky, neziskové organizace, příspěvkové organizace státu a územně samosprávných celků a subjekty stanovené specificky pro jednotlivé oblasti podpory. 

Výše podpory

Forma podpory se u jednotlivých oblastí liší, jde o bezúročný vklad nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem, dále pak o dotace a nebo podřízené úvěry a zvýhodněné záruky usnadňující přístup malým a středním podnikatelům k externím zdrojům financování. 

Oblasti podpory programu

  1. Vznik firem
  2. Rozvoj firem
  3. Efektivní energie
  4. Inovace
  5. Prostředí pro podnikání a inovace
  6. Služby pro rozvoj podnikání
  7. Technická pomoc

Jazykové verze