Město Hranice

Cesta: Pro občany / Městská policie / Úvodní informace


obsah:

 Městská policie Hranice

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Hranic byla dne 29.1.1992 Obecně závaznou vyhláškou č. 1 zřízena Městská policie Hranice.

Znak městské policie Hranice

 

Hned od počátku činnosti městské policie byla zajištěna nepřetržitá služba v počtu 13 strážníků. V současné době má městská policie 24 zaměstnanců. Z tohoto  počtu  je 23 strážníků a 1 referent administrativy.  Hlavní úkoly, které strážníci městské policie plní, jsou dány zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění  pozdějších předpisů. K těm nejdůležitějším pak patří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.


 Městská polZnak Městská policieicie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona zejména:
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
- dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
- přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty
- upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

 

 

vůz MP Hranice  - ilustrační foto

Ilustrační foto - špatné parkování

Ilustrační foto - špatné parkování

Ilustrační foto - autonehoda

Řízení městské policie

Městskou policii řídí starosta města.

Miroslav Mann

Rada města pověřila plněním některých úkolů při řízení městské policie
strážníka Bc. Miroslava Manna, který zastává funkci velitele.


Akce pro děti a mládež

Městská policie se každý rok podílí na zabezpečení různých akcí pro děti a mládež. Na těchto akcích jsou ukázky výcviku služebních psů, ukázky techniky, výzbroje a výstroje strážníků městské policie. Dále jsou dětem poskytnuty informace o činnosti městské policie.


Podmínky přijetí k Městské policii Hranice

Jazykové verze