Město Hranice

Cesta: Pro občany / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Bezbariérová lávka pro pěší – Hranice, ul. Bělotínská

Předmětem projektu je výstavba bezpečnostního prvku, který bude sloužit k ochraně chodců na hlavním průtahu obce. Toto přemostění spojí jižní a severní část města Hranic a umožní tak bezbariérové bezpečné a rychlé propojení hustě osídlených lokalit města.

více...


Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

Cílem je zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města.

více...


Dětské hřiště Drahotuše

Cílem projektu je vybudování kvalitního dětského hřiště s mobiliářem, které bude určeno pro děti od 3 do 12 let. Realizací projektu dojde k rozšíření možností trávení volného času pro děti a zvýšení jejich bezpečnosti v místní části Hranic – v Drahotuších. Jedná se o důležitou investici z hlediska občanského vybavení v obci.

více...


Dopravní automobil pro jednotku Valšovice

Cílem těchto je zlepšení materiálně technického vybavení akceschopnosti JSDH obce Valšovice zařazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

více...


Galašova lípa

Cílem projektu je odborně ošetřit lípu velkolistou (Tillia platyphyllos) nazvanou Galašova lípa, jejíž stáří je cca 150 let, výška 15 m, obvod kmene ve výšce 1,3 m je 369 cm a ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 12 m se středem ve středu kmenu. Lípa se nachází na břehu řeky Veličky na ulici Galašova.

více...


Hranice - Cyklostezka Bečva II. etapa

Projekt Víceúčelová cyklokomunikace údolím řeky Bečvy spočívá ve vytvoření bezpečné komunikace určené pro pěší, cyklisty a také pro bruslaře na in-line bruslích a vozíčkáře. Trasa by po svém úplném dokončení měla spojit 28 obcí v okrese Přerov. Celková délka trasy bude 73 km. Stezka nabídne alternativní spojení měst od Hustopeč nad Bečvou, před Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo hlavní silnice.

více...


Hranice - Oprava místní komunikace Čechova ulice

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Hranice – Oprava místní komunikace ul. Čechova“.

více...


Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní“.

více...


Hranice – systém pro separaci biodpadů

Projekt „Hranice – Systémy pro separaci bioodpadů“ je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde také o podporu systému domácího kompostování v Hranicích.

více...


Hranice – úprava propojení pěších tras u Sokolovny

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/4382. Realizací projektu dojde ke snížení nehodovosti a zraněním zapříčiněným přebíháním chodců a turistů pohybujících se v dané velmi frekventované lokalitě.

více...


Hranice-územní energetická koncepce

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo roku 2008 program EFEKT. Program slouží MPO k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Město Hranice získalo od MPO dotace na projekt Hranice-územní energetické koncepce. Dotace na vypracování energetické koncepce a její aktualizaci může být poskytnuta krajům, městům a obcím s počtem obyvatel minimálně 10 000.

více...


Krok k poznání na rok 2009

Mezi základní cíle projektu „Krok k poznání“ patří minimalizace výchovných problémů u nezletilých dětí, zlepšení jejich přípravy do školy, zapojení do volnočasových aktivit. Cílovou skupinou budou samozřejmě všichni Romové, ale důraz bude kladen na věkovou skupinu 6 – 18 let a prioritou je snaha změnit jejich pohled na vzdělání, práci a zapojení do současné společnosti.

více...


Lávka Mlýnský příkop

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Oprava lávky pro pěší přes potok Ludina v Hranicích“.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... další strana }

Jazykové verze