Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Elektronické formuláře


obsah:

Elektronické formuláře

Pro otevření a vyplňování inteligentních elektronických formulářů na počítači slouží volně stažitelný Software602 Form Filler.

Na stránkách firmy Software602 vyberte verzi programu pro vámi používaný operační systém. 

 

Zemědělství
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Souhrnné údaje LHE za vlastníka
Žádost o odnětí/omezení pozemku určeného k plnění funkce lesa do 1 ha
Životní prostředí
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech podle ustanovení
Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
Doprava
Plná moc
Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní důvody
Žádost o stanovení místní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy
Žádost o vrácení řidičského oprávnění - ostatní důvody
Žádost o výdej dat z registru řidičů
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činosti
Oznámení o zahájení, změnách a ukončení provozování taxislužby, vozidel taxislužby
Žádost o povolení úplné/částečné uzavírky
Žádost o povolení zvláštního užívání (ZU) pozemní komunikace (PK)
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
Oznámení o zahájení, změnách a ukončení provozování taxislužby, vozidel taxislužby
Samospráva
Žádost o koupi nemovitého majetku města Hranic

 

Státní správa
Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o státní památkové péči                                                        

Ostatní formuláře jsou umístěny na Formulářovém serveru.

Jazykové verze