Město Hranice

Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Vodní hospodářství


obsah:

Povolení k domovní ČOV, studni

Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů(domácností), ohlášení domovní ČOV, povolení vypouštění odpadních vod z domovní ČOV, povolení odběru podzemní vody ze studny

více...


Souhlas vodoprávního úřadu

Souhlas ke stavbám na pozemcích vodních toků, případně sousedících ke zřizování skladů se závadnými látkami, ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území a ochranném pásmu vodních zdrojů, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku.

více...


Vyjádření

Vyjádření, zda je záměr z hlediska vodoprávních předpisů možný

více...


Povolení k vypouštění odpadních vod

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a jeho změny

více...


Povolení k vypouštění nebezpečných odpadních vod

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

více...


Povolení k odběru podzemních vod

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

více...


Povolení k nakládání s vodami

Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami

více...


Ohlášení udržovacích prací...

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

více...


Odsouhlasení manipulačního řádu

Odsouhlasení manipulačního či provozního řádu

více...


Užívání vodního díla

Oznámení o užívání stavby, povlení k užívání vodních děl, žádost o vydání kolaudačního souhlasu

více...


Ochranné pásmo vodního zdroje a vodního díla

Stanovení, změna, zrušení ochranného pásma vodního zdroje a vodního díla

více...

Jazykové verze