Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / Program rozvoje města / Program rozvoje města 2004-2010


obsah:

Program rozvoje města Hranic na roky 2004/2010

Příprava Hodnotící zprávy o plnění Akčního plánu za rok 2010 v rámci Programu rozvoje města Hranic

Program rozvoje města Hranic pro období 2004 - 2010 (dále jen Program) je střednědobým strategickým plánem. Je vodítkem pro projekty města, podnikatelského sektoru a spolků či zájmových organizací při společném úsilí o rozvoj města.

Program analyzuje současný stav a formuluje nejpodstatnější otázky dalšího směřování města, vymezuje strategické cíle a rozvojové záměry. Během procesu přípravy Programu byl v maximální možné míře uplatňován princip partnerství. Program vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V průběhu přípravy Programu procházel tento strategický dokument současně procesem posuzování vlivů na životní prostředí (SEA - strategic environmental assessment), které proběhlo podle požadavků zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění.

Program rozvoje města Hranic pro období 2004 - 2010 a Dokumentace o posouzení vlivů Programu rozvoje města Hranic na životní prostředí byly oficiálně schváleny Zastupitelstvem města dne 19. února 2004.

Základem úspěšné realizace tohoto strategického dokumentu je jeho průběžné doplňování a upravování v čase. Hodnocení zaměřené na realizaci programu, na soulad výstupů a výsledků realizace s cíli, opatřeními a aktivitami, včetně reálných dopadů realizace na území, znamená průběžné a systematické sledování jevů a procesů a jejich vyhodnocování.

Významný nástroj pro aktualizaci Programu je Akční plán pro jednotlivé roky. Akční plán vymezuje aktivity identifikované v rámci priorit, záměrů a opatření, včetně jejich finanční náročnosti, způsobu a zdrojů financování.

Zastupitelstvo města Hranic schválilo svým Usnesením  112/2011 -  ZM  4 dne  31. 3. 2011 Hodnotící zprávu o plnění akčního plánu za rok 2010 Plnění akčního plánu pro rok 2010.

Přílohy ke stažení

Jazykové verze