Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / Program rozvoje města / Situační analýzy -2002


obsah:

Situační analýzy

Situační analýzy k Programu rozvoje města Hranic byly vytvářeny  v roce 2002 a popisují tehdejší situaci v jednotlivých oblastech činnosti města.

Analýza současného stavu obsahuje

1. Základní vývojové tendence uplynulého období a jejich vyhodnocení; definování veličin a ukazatelů použitých pro analýzu s uvedení zdrojů informací.

2. Popis vývojových trendů, zejména globálních (technologické, sociální, atd.).

3. Kompetenční vymezení jednotlivých stupňů veřejné správy, resp. veřejného sektoru v odvětví (ústřední správní orgány, kraje, obce, další).

4. Vyhodnocení účinnosti stávajících programů a zásahů veřejného sektoru (ústřední správní úřady, státní fondy, jiné státní právnické osoby, obce)

Charakteristika programů obsáhne popis programu, gestory a správce programu, použité finanční formy řešení (dle všech členění rozpočtové skladby), problémy, které se programem řeší, resp. cíl, který je sledován, kritéria použitá při vyhlašování programu, kdo provádí hodnocení výsledků a podle čeho, okruh příjemců, míru spolufinancování, kdo posuzuje a vybírá příjemce, přehled výdajů programu podle regionů v dostupném členění, další relevantní charakteristiky programu.

5. SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby).

Přílohy ke stažení

Jazykové verze