Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / Program rozvoje města / SWOT celek


obsah:

SWOT analýza města Hranic

Silné stránky

 • Významné historické jádro s množstvím kulturních památek.
 • Výborné dopravní napojení (silnice I/47 a I/35, II. železniční koridor - trať č. 270), s tím rovněž související možnost dojížďky a vyjížďky za prací.
 • Optimální struktura zdravotnických zařízení.
 • Existence nových obchodních a výrobních firem střední velikosti (cca 50-100 zaměstnanců), dnes již poměrně stabilizovaných.
 • Existence městského informačního centra, které je umístěné v centru města na frekventovaném místě.
 • Rekonstruovaná ústřední čistírna odpadních vod.
 • Existence domova důchodců s pečovatelskou službou zajišťuje ústavní a terénní péči o seniory a občany těžce zdravotně postižené.
 • Dvorana zámku a Galerie - severní křídlo - prostory pro kulturní a společenské účely.
 • Dostatečná nová bytová výstavba.
 • Existence spec. firmy ve vlastnictví města, zaměřená na správu a údržbu městských lesů, veřejné zeleně, odpadového hospodářství, veřejného osvětlení, koupaliště, stadionu, hřbitovnictví a vodního hospodářství.
 • Kvalitní pitná voda.
 • Využívání tělocvičen a sportovních hal s podporou města pro sportovní a mládežnické oddíly.

Slabé stránky

 • Absence kanalizace v některých místních částech (Drahotuše).
 • Nevyhovující řešení koncepce dopravy v historickém jádru města.
 • Absence městských a příměstských cyklostezek.
 • Dopravní infrastruktura občanské vybavenosti na úseku místních komunikací.
 • Nevyřešené bydlení pro děti vracející se z ústavní výchovy.
 • Nedokončená rekonstrukce historického jádra.
 • Bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnicích I. tř. I/47 a I/35, v průjezdním úseku těchto silnic městem Hranice.
 • Množství budov vhodných pro různá využití ve špatném technickém stavu.· Špatný technický stav stadionu SK Hranice.
 • Zrušení Lékařské služby první pomoci pro dospělé.
 • Chybějící krizové centrum pro matky s dětmi.
 • Nedostatečné zásobování některých místních částí, Uhřínov a Středolesí, pitnou vodou.
 • Neúplná plynofikace místních částí (Rybáře, Valovice, Středolesí, Uhřínov).
 • Absence zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu odpovídajících současným požadavkům.
 • Nejisté další rozvojové záměry továrny Philips.
 • Nevyřešené vlastnictví hradeb znemožňuje jejich případné opravy a nelze vyloučit nebezpečí havárií.

Příležitosti

 • Využití kasáren Jaslo pro podnikání.
 • Příležitost pro rekreaci občanů vyplývající z polohy města.
 • Využití části Domova důchodců Hranice jako penzionu pro vojenské veterány.
 • Čerpání dotačních titulů na bytovou výstavbu a regeneraci sídlišť.
 • Čerpání dotačních titulů ČR a EU na řešení problémů životního prostředí.
 • Systém pravidelného informování a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, vedoucí ke zvýšení zájmu obyvatel.
 • Čerpání státních dotací pro budování cyklostezek a cyklotras.
 • Příspěvky a granty města zdravotnickým zařízením.

Ohrožení

 • Zvyšování zátěže rozvojem automobilové dopravy.
 • Nárůst nezaměstnanosti.
 • Stárnutí populace.
 • Zvyšující se hustota dopravy na silnici I/35 směrem na Valašské Meziříčí a dále na Slovensko.
 • Platební neschopnost zdravotních pojišťoven ohrožující existenci zdravotnických zařízení.
 • Zhoršování kvality životního prostředí vnějšími vlivy, zejména eknomickou činností.
 • Pokles populační křivky.
 • Výrazné oslabení atraktivity historického jádra pro návštěvníky v případě odkládání řešení problémů dopravy a nevhodného využívání centra (nadměrné komerční využití, vybydlování).

 

Jazykové verze