Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / Program rozvoje města / Vliv na životní prostředí


obsah:

Vliv na životní prostředí

Vyjádření Ministerstva životního prostředí

Vyjádření Ministerstva životního prostředí podle principů zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí v platném znění k Programu rozvoje města Hranic pro obodobí 2004-2010.
SEA PR mH bude provedena přiměřeně ve smyslu zákona 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, Metodiky o posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí a SEA směrnice EU (2001/42/EC). Cílem bude také zajištění informovanosti o tomto procesu, přístupu veřejnosti k tomuto posouzení a možnosti zapojit se do procesu rozhodování. Dále navržené řešení se zaměřuje na celé spektrum komunikačních nástrojů (přístup k informacím, aktivního informování, sběru připomínek).

Při zpracování návrhu řešení SEA PR mH jsme zvolili co nejproduktivnějšího a nejširšího připomínkování a zapojení veřejnosti do SEA procesu, využití všech dostupných strategických materiálů města Hranic a příslušného kraje, využití metodik, směrnic a zákonů v oblasti SEA a územního plánování. Šlo by o maximální využití zapojení veřejnosti do všech fází SEA procesu po celou dobu posuzování, což znamená provést co nejvíce veřejných seminářů a slyšení a propagace samotného procesu.

Výhodou tohoto řešení je zajištění včasnosti, integrace do zpracovávání PR mH a zajištění připomínkování od veřejnosti.

Výhody posuzování vlivů na životní prostředí jsou maximalizovány, pokud je SEA proces prováděn souběžně s tvorbou koncepce - programu a je umožněno na základě SEA procesu do tvorby koncepce zasahovat a po dohodě ji měnit. Tímto souběžným zpracováním, lze program optimalizovat a tak předejít případným střetům při jeho schvalování.

Provázanost posuzování se zpracováním programu je velmi důležitá, neboť umožňuje:

 • průběžně analyzovat podkladové materiály pro tvorbu programu a doplňovat hlediska ochrany ŽP, která by měla být zohledněna v návrzích PR mH,
 • průběžně podávat návrhy na optimalizaci jednotlivých variant programu z hlediska vlivů na ŽP, minimalizovat časové nároky na přípravu SEA posouzení, minimalizovat ztráty a množství práce plynoucí z nekoordinovaného postupu.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že SEA proces lze provést i "ex-post" - tedy po úplném dokončení PR mH. Tento postup však klade na zpracovatele programu výrazně vyšší nároky, neboť téměř vždy vzniká potřeba dodatečných úprav dokumentu, prodloužení celkové doby pro přípravu dokumentu apod. Dosavadní zkušenosti z ČR a členských zemí EU prokazují, že posouzení vlivů koncepce na životní prostředí až po zpracování koncepce je výrazně náročnější proces.

Potřeba úzké spolupráce zpracovatele dokumentu se zpracovateli SEA je zdůrazněna i v metodických doporučeních Evropské komise pro plány a programové dokumenty strukturálních fondů 2000-2006.

Postup řešení:

 • zjištění vztahu k jiným příslušným plánům a programům v Hranicích a příslušném kraji, včetně úrovně do jaké program ovlivňuje jiné plány a programy,
 • stanovení cílů ochrany životního prostředí, stanovené na státní i mezinárodní úrovni, jejich hodnocení,
 • opatření předpokládaná k prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání jakýchkoli významných negativních dopadů na životní prostředí při realizaci prognózy,
 • relevantnost program ve vztahu k zapracování hledisek ochrany životního prostředí, zvláště s ohledem na prosazování udržitelného rozvoje
  úroveň, do jaké program utváří rámec pro projekty a jiné činnosti,
 • posouzení vztahů programu s okolními městy,
 • význam programu pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů ČR a Evropského společenství týkajících se životního prostředí (např. plány a programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod, energetické koncepce apod.),
 • zajištění monitoringu programu a vhodných indikátorů ke sledování programu zapojení veřejnosti, nevládních neziskových organizací, obcí,....

Hodnocení vlivů z hlediska dopadů je včetně zdokumentování stávajícího stavu jednotlivých složek ŽP, popisu vlivu, odhadu významnosti a rozsahu, identifikace kolizních oblastí, vyhodnocení rizik a příležitostí, zhodnocení variant a jejich střetů s ŽP, doporučení řešení s minimalizací negativních vlivů, doporučení řešení.

Složení SEA týmu:
Ing. Jana Svobodová - oprávněná osoba podle výše uvedeného zákona (CpKP Střední Čechy)
MUDr. Miroslav Šuta - expert v oblasti zdravotních rizik
Mgr. Radomír Studený - expert

Přílohy ke stažení

Jazykové verze