Město Hranice

Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci


obsah:

Čistírna odpadních vod Valšovice

Projekt řeší rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Valšovicích tak, aby došlo k poklesu vypouštěného znečištění a zároveň ke zvýšení množství čištěných odpadních vod.

více...


Energetické úspory - ZUŠ Hranice

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a výměnu otvorových výplní a dosažení tak energetických úspor na objektu a tím také snížení vypouštění znečišťujících látek do ovzduší.

více...


JSDH 2017 - defibrilátor

Defibrilátor bude sloužit k doplnění zásahových prostředků jednotky JPO II, především k doplnění zásahového zdravotnického vybavení, k poskytování první pomoci a před lékařské pomoci.

více...


Klub seniorů Hranice - rekondiční pobyt v Beskydech

Předmětem žádosti o dotaci je rekondiční pobyt pro 60 osob v horském hotelu Ondráš, který se nachází v obci Ostravice. Součástí rekondičního pobytu je horská turistika, rekondiční plavání v bazénu, zdravotní cvičení s cvičitelkou a neomezený vstup do fitness centra.

více...


Klub seniorů Hranice - zajištění dopravy na zdravotně-preventivní aktivity

Předmětem žádosti o dotaci jsou náklady na autobusovou dopravu pro Klub seniorů Hranice.

více...


Nákup kompostérů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích a místních částech.

více...


Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí

Dotace bude využita na restaurátorské práce na konkrétní památce a na technologické prostředky, kterými bude památka ošetřena.

více...


Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR každoročně vyhlašuje dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, tzn. že památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Program podporuje kulturní památky, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

více...


Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku 2017 - Terénní pracovník

V září 2016 byla podána žádost o dotaci na projekt "Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2017" do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017.

více...


Program regenerace Městské památkové zóny

Program regenerace městské památkové zóny Hranice na roky 2004 - 2010

více...


RS - Hranice, sídliště Nová II. etapa

Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště.

více...


Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu ORP Hranice

Projekt řeší vytvoření základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému veřejných prostranství a stane se podkladem pro následné podrobnější ÚSVP vybraných lokalit. Předmětem řešení je zejména stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla a implementace zásad dopravního zklidňování.

více...


Valšovice - kaplička

Z dotace budou hrazeny opravné práce na konkrétním daném objektu.

více...

Jazykové verze