Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Komunální a jiný odpad


obsah:

Postup a doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti 2015

Postup a  doporučení pro splnění ohlašovací povinnosti 2015 naleznete v příloze.

více...


Kontejnery v zahrádkářských koloniích se plní bioodpadem

Přeplněné kontejnery

Kontejnery na komunální odpad, které jsou umístěné v zahrádkářských koloniích se velmi často plní tím, co tam nepatří, zejména biologicky rozložitelným odpadem (listí, tráva, větve, atd,).

více...


Osvědčení o úspoře emisí

Město Hranice získalo osvědčení o úspoře emisí za rok 2011

více...


Články na téma odpadové hospodářství

blý kontejner

Zde naleznete články o odpadovém hospodářství, zveřejněné v místním tisku. Jsou zde například informace o hranické kompostárně , po třídění elektrozařízení nebo o nových druzích kontejnerů na třídění odpadu.

více...


Třídění odpadu

Třídění komunálního odpadu , informace o systému třídění v Hranicích, statistiky vytříděného odpadu, stanoviště kontejnerů, informace o sběrném dvoře a další údaje.

více...


Město má kontejnery na drobný elektroodpad

Nové kontejnery na elektroodpad

V Hranicích jsou nově rozmístěné čtyři červené kontejnery na vybité baterie a drobné elektrozařízení. Odbor životního prostředí MěÚ Hranice jejich rozmístění zajistil ve spolupráci se společností Asekol.

více...


Plán odpadového hospodářství města Hranic

Plán odpadového hospodářství města Hranic pro období 2010 - 2020 zpracoval Mgr. Tomáš Ondrůšek v listopadu 2010.

více...


Zákon o odpadech se mění

Od 1. října 2013 se částečně změnil Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a to novým zákonem č. 169/2013 Sb. Změny v zákoně se týkají především původců odpadů a oprávněných osob.

více...


Upozorňujeme na povinnosti původců odpadů

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady (dále jen „původce odpadů“) je povinna nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s platnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

více...

Jazykové verze