Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Zemědělství, včely


obsah:

Zemědělský půdní fond

Součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) jsou pozemky druhu orná půda, zahrada, louka, pastvina, trvalý travní porost, chmelnice, vinice. Zemědělský půdní fond podléhá ochraně ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Každá změna užití zemědělské půdy musí být schválena orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Zajištění ochrany ZPF je nutné k zachování biologicky produktivní půdy v území. Zemědělské pozemky jsou zařazeny do „bonitovaných půdně ekologických jednotek“ (BPEJ). Toto označení vypovídá o klimatickém regionu, hlavní půdní jednotce – půdní typ (černozemě, hnědozemě, atd.) a dále o dalších charakteristikách pozemku (sklon, orientace, hloubka půdy, atd.)

Třídy ochrany půdy:                                                                                                         

 Třída ochrany I - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního významu.

Třída ochrany II – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Třída ochrany III – půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

Třída ochrany IV – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Třída ochrany V – půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější zemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

 Plevelnaté neofytické rostliny

Mezi nežádoucí plevelnaté rostliny, s jejíž likvidací se město Hranice potýká, patří křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis). Jedná se o velmi vitální a nenáročné rostliny. Na území Hranic se vyskytují zejména na březích řeky Bečvy, Račího potoka a Veličky, ale i v jiných lokalitách. Jejich nežádoucí výskyt spočívá ve snadném šíření, kdy na příznivých stanovištích vytlačují původní vegetaci, včetně keřů. Pod hustým porostem těchto neofytů je půda bez jakékoliv jiné vegetace, a tím náchylnější k erozi, zvláště na svazích či březích toků. Pouze mechanická likvidace je u plošného rozšíření prakticky nemožná a chemická likvidace pak finančně náročná.

Informace pro zemědělce, používající přípravky na ochranu rostlin, a chovatele včel

Ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „zákona") je fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá ve venkovním prostředí přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, povinna dbát na ochranu včel, zvěře, vodních organismů a dalších živočichů při používání těchto přípravků; tj. je povinna:

Zjistit si u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včel v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena; 

minimálně 48 hodin před provedením aplikace těchto přípravků (viz ustanovení § 51 odst. 1 a 2 zákona) oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci těchto přípravků.

Pro zabezpečení ochrany včel dle § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2013 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, jsou chovatelé včel, povinni oznámit každoročně do konce února písemně místně příslušnému obecnímu úřadu údaje, týkající se trvalých stanovišť včelstev.

Nové umístění stanoviště včelstev, včetně kočovných se oznamuje písemně nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním.

Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků. Podrobnosti ochrany včelstev a zvěře jsou uvedeny v zákoně.

Případné úhyny, které souvisí s aplikací přípravků na ochranu rostlin, šetří krajská veterinární správa.

Včelstva - Trvalá stanoviště v Hranicích a místních částech

Doporučený formulář hlášení trvalého stanoviště včelstev:

 

 -------------------------------------------------------- zde odstřihni -------------------------------------------------------

HLÁŠENÍ O TRVALÉM STANOVIŠTI VČELSTEV

podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a §7 a8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků
na ochranu rostlin

 Fyzická osoba: 

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................

Bydliště: ................................................................................................................................................

Datum narození: ……………………… kontakt (telefon, e.mail, apod.)…..………………………………………………………

Právnická osoba

Název firmy:…………………………………………………………………. IČ:………………………………………………………………

Sídlo firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem p.o.

……………………………………………. kontakt (telefon, e.mail, apod.)…..………………………………………………………..

 

Oznamuji, že mám včelstva trvale umístěna na adrese:

.............................................................................................................................................................

 kat. území:...........................................................................................................................................

parc. číslo nebo číslo půdního bloku dle LPIS: ……………………………………………………………………………………… 

Počet včelstev: .....................................................................................................................................

 

 Oznamuji, že mám včelstva přechodně umístěna na adrese:

...........................................................................................................................................................

 kat. území:..........................................................................................................................................

parc. číslo nebo číslo půdního bloku dle LPIS: ……………………………………………………………………………………..  

Počet včelstev: .....................................................................................................................................

Předpokládaná doba umístění: od …………………………… do ……………………………………………………………………

 Dne ...................................................                                         .....................................................

                                                                                                                        Podpis

Příloha: jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště

Přílohy ke stažení

Jazykové verze