Město Hranice

Cesta: Životní prostředí / Zprávy ze životního prostředí / Zprávy ze živ. prostředí - archiv


obsah:

2012 - V Sadech Čs. legií jsou nové dětské prvky

Novou skluzavku s lezeckou stěnou, houpačku kládovku a dvojitou hrazdu umístil odbor životního prostředí do Sadů Čs. legií. Město tak rozšířilo nabídku aktivit pro dětské návštěvníky rekonstruovaného parku. Zároveň byla v parku u lavičky na parteru umístěna dvě šlapadla pro seniory. Celkem se jedná o investici ve výši 188 tisíc korun.

více...


2012 - Výstava „Mauzoleum“ byla slavnostně zahájena

Účastníci vernisáže u Mauzolea

Město Hranice ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v Hranicích, p.o. a s panem Václavem Bednářem zahájilo dne 24.10.2012 výstavu, která byla připravena při příležitosti 75. výročí od předání mauzolea veřejnosti a 5. výročí jeho rekonstrukce.

více...


2012 - Město vyhodnotilo zvýšenou očistu komunikací

očista komunikací

Již 6. rokem se na území města Hranic a vybraných místních částech města (Drahotuše, Slavíč a Velká) konala zvýšená očista vybraných komunikací za účelem snížení sekundární prašnosti

více...


Barevný den a Den bez aut 2012

Odbor životního prostředí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hranice a dalšími partnery uspořádal dne 21.9.2012 na Masarykově náměstí akci „Barevný den a Den bez aut“. I v letošním roce byl pro děti a mládež připraven pestrý program a zábavné hry.

více...


2012 - V okolí se šíří kůrovec

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, po dohodě s Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí, upozorňuje všechny vlastníky lesa na zvýšené ohrožení lesních smrkových porostů kůrovci.

více...


2012 - Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dne 1.9.2012 nabývá účinnost nový zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší. Zákonodárci si od nové právní úpravy slibují ústup od současného trendu převážně stagnujícího vývoje emisí a kvality ovzduší, kdy v některých sektorech, např. v dopravě, lze sledovat dokonce zhoršování emisní bilance, a to přesto, že česká legislativa v plné míře transponuje legislativní požadavky Evropské unie v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování.

více...


Ptákem roku 2012 je tetřev hlušec

PPtákem roku 2012 je tetřev hlušec, ohrožený druh horských lesů. Životaschopná populace tetřevů je u nás jen na Šumavě, kde žije až 300 jedinců.

více...


2012 -v březnu oslavíme Světový den vody

Při příležitosti Světového dne vody 22. března uspořádá společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. den otevřených dveří v čistírnách odpadních vod v Hranicích. Prohlídky budou probíhat v pátek 23. března v době od 8. do 13 hodin a v sobotu 24. března v době od 8. – 11. hod.

více...


2012 - Důležité upozornění pro provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší

V roce 2012 zůstává stejná povinnost pro všechny provozovatele středních zdrojů znečišťování ovzduší, jako v roce 2011, tedy ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP, tj. oznámení o poplatku a souhrnná provozní evidence dle zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, je výhradně v elektronickém standardu.

více...


2012 - Hlášení o odpadech lze podat pouze elektronicky

Hlášení, které podávají původci odpadů každoročně do 15. února, je letos možné podávat pouze elektronicky. Ohlašovací povinnost vzniká původci odpadů, pokud přesáhne v  produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011.

více...


2012 - Obce v Pobečví podpořily protipovodňovou koncepci

Studii odtokových poměrů v Pobečví, kterou má zpracováno Povodí Moravy, podporuje naprostá většina z patnácti dotčených měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy. Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, tak má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

více...


2012 - Projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“

Sdružení společností ENVItech Bohemia s.r.o. a ENVINET a.s. pokračuje v realizaci projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu. V rámci tohoto projektu bude vytvořen Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Hranicích, který bude veřejně přístupný na internetu.

více...


2011 - Město uspělo v soutěži "Zelená informacím"

Nejlépe z měst Olomouckého kraje se město Hranice umístilo v celostátní soutěži o nejlépe pojatou prezentaci k životnímu prostředí na internetových stránkách měst v  1. ročníku soutěže „Zelená informacím“. Soutěže se v kategorii měst s více než 5 tisíci obyvateli zúčastnilo na 270 měst z celé republiky a Hranice spolu s Opavou obsadily 7 - 8. místo.

více...

Jazykové verze