logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Publikováno 27.7.2017

1. Identifikační číslo :

2. Kód :

3. Pojmenování (název) životní situace:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

04. Základní informace k životní situaci

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než100 kgnebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny dle ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Dle ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou oprávněné osoby povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Dále je nutno respektovat zákon č. 25/2008/Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – zejména § 17 odst.3 a§ 18 – přechodná ustanovení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce odpadů - (§ 4 písm. p) - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Oprávněná osoba - (§ 4 písm. r) - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, tzn. podle zákona o odpadech je k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (§ 22) a zákon č. 25/2008/Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracovávají původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než100 kgnebezpečných odpadů (NO) za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů (O) za kalendářní rok. Rozhodující pro stanovení dosažení tohoto limitu je celková produkce původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno, osobou oprávněnou k podnikání. To znamená, že hlášení je povinen zaslat každý původce nebo osoba oprávněná k podnikání, který stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat hlášení, dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Např. firma má 5 samostatných provozoven na území ČR a v každé z nich bylo v průběhu roku nakládáno s21 kgnebezpečných odpadů tj. ve firmě jako celku bylo nakládáno s105 kgnebezpečných odpadů. Hlášení v tomto případě zašle každá z provozoven původce nebo osoby oprávněné k podnikání zvlášť, za odpady, se kterými nakládala, místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad MČ).

Provozovna je povinna zaslat hlášení za všechny druhy odpadů tj. nebezpečné odpady a ostatní odpady, i když firma splnila stanovený limit jen v jedné kategorii odpadů.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení o produkci nakládání s odpady podat prostřednictvím ISPOP. Více informací k tomuto systému včetně registrace na http://www.ispop.cz/ Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností, vyjma přílohy č. 24 vyhlášky 383/2001 Sb.. která se podává na ORP a SOP a to na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO).

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na této internetové stránce:

Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

  • Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

  • On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

 Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:

  • Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

  • Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované.

  • Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci – vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10 do pěti pracovních dnů.

Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. se podává na ORP a SOP a to na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na stránkách http://www.ispop.cz/

nebo

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese http://www.cenia.cz/.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

S kým: Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství, Ing. Michal Kočnar, 581 828 350, michal.kocnar@mesto-hranice.cz

Kdy: ve dnech pondělí, středa od 7,50 – 17,00 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průběžná evidence odpadů, předvyplněný formulář, příp. podklady pro jeho vyplnění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností. (Kromě přílohy 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP a SOP.). Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz http://www.mzp.cz/).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Původci a oprávněné osoby mají povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok zpracovat do 15. února následujícího roku. MěÚ Hranice tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci)
Městský úřad Hranice, OSÚŽPD
Ministerstvo životního prostředí ČR

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  • Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona o odpadech

  • Povinnosti a oprávnění obce jsou uvedeny v ust. § 17 zákona o odpadech

  • Povinnosti oprávněné osoby jsou uvedeny v ust. § 18 (sběr a výkup odpadů), § 19 (využívání odpadů), § 20 (odstraňování odpadů), dále v ust. § 36 až § 37e (autovraky), dále ust. §37faž § 37o (elektrická a elektronická zařízení) zákona o odpadech

  • Evidence a ohlašování odpadů a zařízení je uvedeno pro původce i oprávněné osoby v ust. § 39 zákona o odpadech

  • Vedení a archivace výše zmíněné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně po dobu nejméně 5 let.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

http://www.ispop.cz/   – pro registraci v ISPOP

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), nařízení vlády č. 145/2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné opravné prostředky, nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě, oprávněné k podnikání, která nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2, § 39 odst. 4, § 39 odst. 5 zákona o odpadech).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Případné dotazy k uvedené problematice lze konzultovat na Městském úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a odpravy, oddělení životního prostředí, úseku odpadového hospodářství, a to telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně. Lze využít také přílohu "Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2015"

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba

Ing. Michal Kočnar, 581 828 350, michal.kocnar@mesto-hranice.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.6.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Hlášení, které podávají původci odpadů každoročně do 15. února, je letos možné podávat pouze elektronicky. Ohlašovací povinnost vzniká původci odpadů, pokud přesáhne v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011.

Ohlašovací povinnost splní původce podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února 2014 za každou samostatnou provozovnu (§39 odst. 2, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Hlášení se podává prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP). Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP.

Případné dotazy k uvedené problematice lze konzultovat na Městském úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy - odpadové hospodářství, a to telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

 

Přílohy ke stažení

Doporučení pro ohlašování (967,09 KB)

Stáhnout vše

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021