logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace ke kácení u malého nádraží

Publikováno 4.3.2020

Město Hranice dostalo dotazy na kácení stromů u železničního nádraží Hranice -  město.  Místostarosta města PhDr. Vladimír Juračka nechal záležitost prošetřit pracovníky Městského úřadu Hranice, kteří zjistili následující podrobnosti.

Vlastník stromů, rostoucích na pozemku 2504/14 v k.ú. Hranice, požádal v roce 2017 zdejší orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin z důvodů jejich špatného zdravotního stavu dřevin a hrozících škod na zdraví lidí a majetku.

Povolení ke kácení 11 stromů a keřového porostu bylo orgánem ochrany přírody vydáno v roce 2017 a následně prodlouženo v roce 2019, a to po vyhodnocení stavu dřevin z hlediska stability, bezpečnosti, zdravotního stavu a vitality dřevin. Zároveň v rozhodnutí byla stanovena náhradní výsadba 20 ks ovocných dřevin na pozemcích ve vlastnictví města, která byla již realizována. V případě stromů určených ke kácení se jednalo se z větší části o vzrostlé náletové dřeviny, rostoucí na léta neudržovaném pozemku, který v minulosti nikdy nevlastnilo město.

Jaký záměr má vlastník pozemku a co na pozemku plánuje, není městu známo.  Šetřením jsme zjistili, že stavební úřad nevede v současné době žádné řízení o využití území, či povolení stavby.

Dle územního plánu Hranic se jedná o plochy zastavěné a zastavitelné – plochy občanského vybavení. Přípustné využití pozemku je pro umístění staveb a zařízení pro administrativu, obchodní prodej (2000 m2 prodejní plochy), ubytování, stravování, služby, kdy vliv činnosti na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les patří do tzv. přenesené působnosti obce. Jde o výkon státní správy, do které samospráva města ze zákona nemůže zasahovat, k dané problematice nejsou kompetentní orgány městské samosprávy (starosta, místostarosta, rada města a zastupitelstvo města) a odvolacím orgánem je příslušný odbor krajského úřadu.

Město Hranice připravuje zřízení speciální odborné komise, která bude u stromů na městských pozemcích posuzovat, zda je kácení opravdu nezbytné, a zda není možné nalézt jinou možnost.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020