logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Informace pro zemědělce a včelaře

Publikováno 2.8.2017

Informace pro zemědělce, používající přípravky na ochranu rostlin, a chovatele včel

Ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „zákona") je fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá ve venkovním prostředí přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, povinna dbát na ochranu včel, zvěře, vodních organismů a dalších živočichů při používání těchto přípravků; tj. je povinna:

Zjistit si u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včel v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena;

- minimálně 48 hodin před provedením aplikace těchto přípravků (viz ustanovení § 51 odst. 1 a 2 zákona) oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci těchto přípravků.

Pro zabezpečení ochrany včel dle § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2013 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, jsou chovatelé včel, povinni oznámit každoročně do konce února písemně místně příslušnému obecnímu úřadu údaje, týkající se trvalých stanovišť včelstev.

Nové umístění stanoviště včelstev, včetně kočovných se oznamuje písemně nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním.

Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků. Podrobnosti ochrany včelstev a zvěře jsou uvedeny v zákoně.

Případné úhyny, které souvisí s aplikací přípravků na ochranu rostlin, šetří krajská veterinární správa.

Včelstva - Trvalá stanoviště v Hranicích a místních částech

Doporučený formulář hlášení trvalého stanoviště včelstev:

 

-------------------------------------------------------- zde odstřihni -------------------------------------------------------

HLÁŠENÍ O TRVALÉM STANOVIŠTI VČELSTEV

podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a §7 a8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků
na ochranu rostlin

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................

Bydliště: ................................................................................................................................................

Datum narození: ……………………… kontakt (telefon, e.mail, apod.)…..………………………………………………………

Právnická osoba

Název firmy:…………………………………………………………………. IČ:………………………………………………………………

Sídlo firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem p.o.

……………………………………………. kontakt (telefon, e.mail, apod.)…..………………………………………………………..

 

Oznamuji, že mám včelstva trvale umístěna na adrese:

.............................................................................................................................................................

kat. území:...........................................................................................................................................

parc. číslo nebo číslo půdního bloku dle LPIS: ………………………………………………………………………………………

Počet včelstev: .....................................................................................................................................

 

Oznamuji, že mám včelstva přechodně umístěna na adrese:

...........................................................................................................................................................

kat. území:..........................................................................................................................................

parc. číslo nebo číslo půdního bloku dle LPIS: ……………………………………………………………………………………..

Počet včelstev: .....................................................................................................................................

Předpokládaná doba umístění: od …………………………… do ……………………………………………………………………

Dne ................................................... .....................................................

Podpis

Příloha: jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště

Přílohy ke stažení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017