logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Můžete podávat podněty ke změně územního plánu Hranic

Publikováno 24.9.2019

Město Hranice vyzývá veřejnost k podávání podnětů ke změně Územního plánu Hranic, v souvislosti s přípravou Zprávy o uplatňování Územního plánu Hranic v uplynulém období. (2016-2020).

Podněty je možno zasílat na adresu Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města,  Pernštejnské nám. 1,  753 00 Hranice nebo doručit osobně na  podatelnu  Městského  úřad Hranice a to do 15.11.2019.

Pro  zjednodušení podání je na webových stránkách  https://www.mesto-hranice.cz/zmeny-uzemniho-planu-hranic zveřejněn formulář, na kterém je možno podnět podat.

Zpráva o uplatňování územního plánu Hranic se zpracovává za uplynulé čtyřleté období platnosti Územního plánu Hranic (2016-2020) a to v souladu s požadavky § 55 zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (v platném znění) (dále jen stavební zákon).

Město Hranice předpokládá, že, na základě vyhodnocení uplatňování územního plánu za uplynulé období, pořídí změnu Územního plánu Hranic.  Aby byl proces maximálně přínosný  a hospodárný, vyzývá Město Hranice  k podávání návrhů a podnětů na změnu využití území, které budou sloužit jako podklad pro zadání změny územního plánu.

Podání návrhu nezakládá právní nárok na zahrnutí požadavku do změny územního plánu.

Další informace:

Obsah zprávy o uplatňování územního plánu je stanoven v § 15 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu, včetně pokynů pro pořízení změny územního plánu, je upraveno v § 55 stavebního zákona.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019