logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ochranné pásmo vodního zdroje a vodního díla

Publikováno 27.7.2017

Stanovení, změna, zrušení ochranného pásma vodního zdroje a vodního díla

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Pojmenování ( název) životní situace:

Stanovení, změna, zrušení ochranného pásma vodního zdroje a vodního díla

4. Základní informace k životní situaci:

Jedná se o agendu týkající se stanovení, změny nebo zrušení ochranného pásma vodního zdroje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství
Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost obsahuje :

  • jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci
  • kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
  • návrh stanovení ochranného pásma, zpracovaný odborně způsobilou osobou
  • stanovisko správce Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno
  • doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravyMěstského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání povolení nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce ochranného pásma vodního zdroje, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:


V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravyMěstského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce ve smyslu:

  • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

21. Nejčastější dotazy:

---
22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky oddělení životního prostředí:
Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341
Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
---
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

15. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021