logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor obecní živnostenský úřad

Publikováno 20.7.2017

je pověřen výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání  a podnikání zemědělského podnikatele na území města Hranic bez vymezení územního obvodu. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a volné, plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Přijímá žádosti fyzických a právnických osob o zápis do evidence zemědělského podnikatele, vydává osvědčení, provádí změny, přerušení provozování zemědělské výroby a vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

I. Základní informace

Městský úřad Hranice - odbor Obecní živnostenský úřad, Zámecká 118, 753 01 Hranice I - Město, registrace - I.poschodí, dveře č. 222 a 223, kontrola - přízemí, dveře č.102

Právní předpisy vztahující se k záležitosti
* Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
* Nařízení vlády č.278/2008 Sb., kterým se stanoví seznam a obsahové náplně jednotlivých živností
* Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

II. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydaném odborem Obecní živnostenský úřad lze podat podle § 81 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání  učiněné u Městského úřadu Hranice, a to do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021