logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ohlášení udržovacích prací, ...

Publikováno 27.7.2017

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

1. Identifikační číslo návodu:


2. Kód životní situace:


3. Název:

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav a stavebních úprav

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o agendu týkající se ohlášení staveb, které nepodléhají stavebnímu povolení, a to zejména:

a. udržovacích prací
b. obnovy vodního díla
c. stavebních úprav a oprav vodních děl a zařízení

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích, nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady.
Ohlášené udržovací práce může vlastník vodního díla provést na základě sdělení vodoprávnímu úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek. Pokud takové sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dní ode dne ohlášení, nebo vodoprávní úřad nestanoví, že udržovací práce podléhají stavebnímu povolení, může ohlášené udržovací práce provést.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství.

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o stavební povolení, která podle povahy stavby obsahuje :

- Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
- Projektová dokumentace nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona.
- Posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpis, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí.
- Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.
- Vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
- Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravyMěstského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

nejsou účastníci řízení

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných, technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

 18. Jaké jsou související předpisy:

Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce ve smyslu:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:
​​​​​​​Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341
Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15. 7. 2021

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021