logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Podpora obnovy kulturních památek

Publikováno 4.8.2017

Ministerstvo kultury ČR každoročně vyhlašuje dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, tzn. že památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Program podporuje kulturní památky, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví ČR. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Z programu nelze hradit náklady na: 

  1. modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
  2. úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
  3. pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111.

Program pro daný rok vyhlašuje ministerstvo v průběhu ledna na svých internetových stránkách http://www.mkcr.cz/, na základě svých rozpočtových možností.

Informace:

Ministerstvo kultury ČR vyhlášuje každoročně v lednu dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami. Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností.

Žádosti zasílejte na adresu:

Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Žádosti je možné podat také osobně na podatelně městského úřadu do uvedeného termínu. Upozorňujeme, že žádosti je třeba předkládat se všemi povinnými přílohami. Nekompletní žádosti budou vyřazeny.

Informace k dotačnímu programu podá odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, kancelář č. 214, Mgr. Petr Vystrčil, státní památková péče, tel.: 581 828 113, e-mail: petr.vystrcil@mesto-hranice.cz. Všechny informace včetně zásad podání žádostí a příslušných formulářů naleznete rovněž na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017