logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek z ubytovací kapacity

Publikováno 25.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity

04. Základní informace k životní situaci

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu nacházejících se v Hranicích I – město, v Hranicích IV – Drahotuše.

Zařízení určená k přechodnému ubytování jsou definována  v ustanovení § 2 odst. c) Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území. Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené. Stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinou rekreaci.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č 5/2018.

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení této činnosti. Vyúčtování podává poplatník čtvrtletně do 15 dnů po uplynutí každého příslušného kalendářního čtvrtletí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 Podáním ohlášení na předepsaném formuláři Ohlašovací povinnost Místní poplatek z ubytovací kapacity dle  OZV č 5/2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo osobně u správce místního poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

 Na MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, dveře č. 453, Jana Potíšková

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a doložení oprávnění k podnikatelské činnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek z ubytovací kapacity – Ohlašovací povinnost,  je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. V přílohách ho naleznete ve formátu PDF nebo Word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku dle  OZV č 5/2018 činí za každé využité lůžko a den 6 Kč. Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí na základě podaného vyúčtování poplatku.
Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu, poštovní složenkou, popř. v hotovosti v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle  OZV č 5/2018.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlašovací povinnost dle  OZV č 5/2018. Vyúčtování podává poplatník čtvrtletně do 15 dnů po uplynutí každého příslušného kalendářního čtvrtletí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a  OZV č 5/2018.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

Kdo má platit poplatek?
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

22. Další informace

Finanční odbor, dveře č. 453, tel. 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu  je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019