logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Publikováno 25.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

04. Základní informace k životní situaci

 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace (veškerá činnost, která je konána mimo práci za účelem získání fyzických a psychických sil), pokud neprokáží jiný důvod pobytu (pobyt z pracovního titulu – pracovní cesta, školení apod.).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla: tato osoba je plátcem poplatku.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Osoba mladší 18 let a starší 70 let, která požaduje uplatnit osvobození od poplatku, musí sdělit své datum narození.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č 5/2018.

Ubytovatel (plátce poplatku) je povinen písemně ohlásit správci poplatku zahájení poskytování přechodného ubytování podléhajícího poplatku a to do 30 dnů od jeho faktického zahájení. Vyúčtování podává poplatník měsíčně do 15 dnů po uplynutí příslušného měsíce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na předepsaném formuláři Ohlašovací povinnost Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle  OZV č 5/2018 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo osobně u správce místního poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453,
Jana Potíšková tel. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a doložení oprávnění k podnikatelské činnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt- Ohlašovací povinnost je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. Zde si formulář můžete stáhnout ve formátu PDF nebo word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku dle  OZV č 5/2018 činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 15 Kč.

Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku měsíčně, nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.

Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu, poštovní složenkou, popř. v hotovosti v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle  OZV č 5/2018.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastnici postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Ohlašovací povinnost dle  OZV č 5/2018. Vyúčtování podává ubytovatel měsíčně do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a  OZV č 5/2018.

18. Jaké jsou související předpisy

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Informace podá finanční odbor, dveře č. 453, tel 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

7. 1. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020