logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Povolení k domovní ČOV, studni

Publikováno 27.7.2017

Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů(domácností), ohlášení domovní ČOV, povolení vypouštění odpadních vod z domovní ČOV, povolení odběru podzemní vody ze studny

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

3. Název:

Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů(domácností), ohlášení  domovní ČOV, povolení vypouštění odpadních vod z domovní ČOV, povolení odběru podzemní vody ze studny

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží k likvidaci odpadních vod z domácností a vodních děl k zásobování domácností podzemní vodou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o stavební povolení, která podle povahy stavby obsahuje:

 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas (s doložkou nabytí právní moci).
 • Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
 • Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
 • Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
 • Plán kontrolních prohlídek stavby.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena).
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání.
 • Povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod či k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.  

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 300,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce drobného vodního toku (pokud se žádost o povolení týká drobného vodního toku), správci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádu a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části a způsobu a rozsahu péče o ně, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce ve smyslu:
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

 

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341
Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:

---

25. Za správnost návodu odpovídá:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15. 7. 2021

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021